Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS!  Dessa föreskrifter har upphävts 2006-03-21 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.  Föreskrifterna har tidigare ändrats genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2005:02.

  

Skatteverkets föreskrifter om allmän självdeklaration¹ som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument;²
SKVFS 2004:3
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 20 februari 2004
beslutade den 16 februari 2004.

   Skatteverket föreskriver med stöd av 12 kap. 4 § förordningen (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter följande.

Allmänt

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 4 kap. 4 § andra stycket lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.    Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.

   Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
   Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).
2 §   Dessa föreskrifter gäller allmän självdeklaration enligt 2 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

3 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas endast under de förutsättningar som anges i 4–9 §§.

Hur en allmän självdeklaration får lämnas i form av ett elektroniskt dokument

E-legitimation

4 §   En allmän självdeklaration får lämnas till Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Detta gäller om den skattskyldige legitimerar sig och skriver under deklarationen med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 §.
Förtryckta säkerhetskoder att användas via Internet
   En allmän självdeklaration får lämnas till Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst för allmän självdeklaration på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Detta gäller om den skattskyldige legitimerar sig med en sådan säkerhetskod som avses i 3 § andra meningen Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och godkänner deklarationen med en sådan säkerhetskod för underskrift som avses i 3 § sista meningen samma föreskrifter.
Förtryckta säkerhetskoder att användas via telefon
6 §   En allmän självdeklaration får lämnas till Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument genom särskild telefontjänst som Skatteverket tillhandahåller för detta ändamål. Detta gäller under de förutsättningar som anges i 5 § andra meningen.
En allmän självdeklaration får lämnas till Skatteverket i form av ett elektroniskt dokument via Skatteverkets tjänst för textmeddelanden via mobiltelefon om mobiltelefonen är kopplad till en svensk operatör. Detta gäller under förutsättning att den skattskyldige identifierar sig med personnummer och koden betecknad Din kod för underskrift som avses i 3 § sista meningen Skatteverkets föreskrifter om förtryckning av säkerhetskoder på specifikation till vissa allmänna självdeklarationer (SKVFS 2004:2).

Vem som får lämna en allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument

E-legitimation
7 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 4 § av skattskyldig som godkänner

1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1–3 och 5–6 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.,
   2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter, eller
   3. sina uppgifter enligt 1 och 2 och gör sådana tillägg eller ändringar som är möjliga enligt 3 § 4 nämnda föreskrifter.
  Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6 § och 8 § 4–6 samma föreskrifter.
Förtryckta säkerhetskoder att användas via Internet
8 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 5 § av skattskyldig som godkänner
1. sådana uppgifter som avses i 3 § 1–3 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m., eller  
2. nya, ändrade och borttagna kontrolluppgifter som avses i 3 § 2 nämnda föreskrifter.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckning av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6–8 §§ samma föreskrifter.
Förtryckta säkerhetskoder att användas via telefon
9 §   En allmän självdeklaration i form av ett elektroniskt dokument får lämnas enligt 6 § av skattskyldig som godkänner förtryckta uppgifter i allmän självdeklaration som avses i 3 § 1 och 2 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:1) om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, m.m.
   Vad som sägs i första stycket gäller inte om den skattskyldige fått förtryckta säkerhetskoder enligt 2 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:2) om förtryckningen av säkerhetskoder på specifikationen till vissa allmänna självdeklarationer och det efter förtryckningen inkommit kontrolluppgifter m.m. enligt 6–8 §§ samma föreskrifter.
¹ Allmän självdeklaration benämns Inkomstdeklaration 1 av Skatteverket.

² Ändrade partier i förhållande till RSFS 2003:9 har markerats med kantstreck förutom vissa redaktionella ändringar.

___________

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2004. Genom dessa föreskrifter upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:9) om allmän självdeklaration som får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.