Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter
om skatte- och avgiftsanmälan som får lämnas i form av elektroniskt dokument samt vilka uppgifter i beskattningsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;

SKVFS 2005:8
Skattebetalning
Utkom från trycket den 10 maj 2005

beslutade den 2 maj 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 10 kap. 26 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), 4 § andra stycket, 9 § andra stycket, 26 a § första stycket och 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750), 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §   Uttrycket elektroniskt dokument har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 10 kap. 26 § andra stycket skattebetalningslagen (1997:483).     Uttrycket skriver under har i dessa föreskrifter samma betydelse som uttrycket förser med underskrift.    Uttrycket underskrift har samma betydelse som uttrycket underskrift i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24)    Uttrycket e-legitimation har i dessa föreskrifter samma betydelse som i bilaga 1 till Riksskatteverkets grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska underskrifter (se RSV M 2003:24).    Med skatte- och avgiftsanmälan avses anmälan för registrering enligt 3 kap. 2 § första stycket skattebetalningslagen (1997:483), underrättelse om sådan ändring som avses i 3 kap. 3 § nämnda lag, ansökan om F-skattsedel enligt 4 kap. 7 § nämnda lag och begäran om återkallelse av F-skattsedel enligt 4 kap. 13 § 1 nämnda lag samt preliminär självdeklaration enligt 10 kap. 1 § 1 samma lag.    Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

2 §   En fysisk person får lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.

3 §   Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385), lämna en skatte- och avgiftsanmälan i form av ett elektroniskt dokument genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller om den upprättats och skrivits under med användande av en sådan e-legitimation som godtas av Skatteverket enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket.

4 §   En enskild får ha direktåtkomst enligt 1 § sjätte stycket till uppgifter om sig själv i beskattningsdatabasen endast under de förutsättningar som följer av 5 och 6 §§. Direktåtkomsten får avse    1. uppgifter om registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483), och    2. uppgifter om F-skattsedel.

6 §   Ett aktiebolag får, genom en sådan särskild firmatecknare som avses i 8 kap. 31 § aktiebolagslagen (1975:1385) och som legitimerar sig genom att använda en sådan e-legitimation som avses i avsnitt 5.9 i de riktlinjer som anges i 1 § fjärde stycket, ha direktåtkomst uppgifter som avses i 4 §. Detta gäller om firmatecknaren använder den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma webbplats www.foretagsregistrering.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

___________
  
Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 maj 2005. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:5) om anmälan för registrering, ansökan om F-skattsedel och preliminär självdeklaration som får lämnas i form av elektroniska dokument.