Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information
om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2003 av aktier i AB Custos mot aktier i Bilia AB och kontantlikvid¹
RSV M
2003:23
Erbjudandet
   AB Custos (Custos) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Custos den 30 september 2003 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om inlösen.
   För varje aktie i Custos erhölls en inlösenrätt. Avstämningsdag var den 3 oktober 2003.
   Fyra inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie. Inlösenlikviden utgjordes av tre aktier i Bilia AB (Bilia) samt 64 kr kontant.
   Anmälan om inlösen kunde ske under perioden den 13 oktober – 5 november 2003.
   Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa aktier kunde ske mellan den 14 november – 2 december 2003.
   Bolagsstämmans beslut om inlösen av aktier genom nedsättning av aktiekapitalet registrerades hos Patent- och Registreringsverket (PRV) den 3 december 2003.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.
   Anskaffningsutgiften för en inlösenrätt utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna i Custos. Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av inlösenrätterna.
   Sista dag för handel med aktier i Custos inklusive rätt till inlösenrätt var den 30 september 2003. Den lägsta betalkursen för aktierna var denna dag 169 kr.
   Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 13 oktober 2003. Medianen av den lägsta betalkursen för inlösenrätterna under de fem första dagarna av handel var 44 kr.
   Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (44 : 169 =) 26 procent hänföras till inlösenrätterna och 74 procent till aktierna.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får, utöver kvar-varande anskaffningsutgift för de anmälda Custos-aktierna, avdrag göras för anskaffningsutgiften för de utnyttjade inlösenrätterna. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte med tillägg för kontantlikviden.
   De tillbytta aktierna anses anskaffade för värdet av de aktier man har löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tilbytta aktierna.

Försäljningspris för inlösta aktier i Custos
   Värderingen av de inlösta aktierna sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till PRV:s registrering av inlösen får det i detta fall anses vara den 3 december 2003.
   Försäljningspriset för aktier i Custos bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för de aktier som erhölls som betalning med tillägg för kontantlikviden om 64 kr. Lägsta noterade betalkurs för aktier i Bilia var den 3 december 2003 91 kr. Försäljningspriset för en aktie i Custos bör därför beräknas till ((3 x 91) + 64 =) 337 kr.

Anskaffningsutgift för tillbytta aktier i Bilia
   Varje aktie i Bilia som förvärvats genom bytet får anses anskaffad för 91 kr.

Exempel
   Om anskaffningsutgiften för en aktie i Custos var 150 kr ska (150 x 0,26 =) 39 kr hänföras till inlösenrätten och 111 kr hänföras till aktien.
   För inlösen av en aktie krävdes fyra inlösenrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((4 x 39) + 111 =) 267 kr. Eftersom försäljningspriset var 337 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (337 – 267 =) 70 kr.
   Om inlösenrätten säljs ska 39 kr dras av som anskaffningsutgift.

¹ Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt, se RSV 2003:38.