Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa föreskrifter har upphävts 2006-04-01 genom Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2006:6.

Skatteverkets föreskrifter


om vilka uppgifter som får omfattas av enskilds  direktåtkomst för särskild beräkningsgrund för skatteavdrag, m.m.;

SKVFS 2005:26
Skattebetalning
Utkom från trycket den 2 december 2005

beslutade den 28 november 2005.

Skatteverket föreskriver med stöd av 2 kap. 9 § andra stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet samt 16 § andra stycket och 24 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet följande.

1 §    Uttrycket direktåtkomst har i dessa föreskrifter samma betydelse som i 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Med uttrycket e-legitimationavsesi dessa föreskrifter sådan e-legitimation som anges i avsnitt 1.4 -1.5 jämfört med bilaga 1 i Nämndens för elektronisk förvaltning grundläggande vägledning för myndigheternas användning av e-legitimation och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 9 juni 2004.

2 §    Dessa föreskrifter gäller direktåtkomst enligt 2 kap. 9 § första stycket lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet jämfört med 16 § första stycket förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet till uppgifter enligt 3 och 4 §§.

3 §   Såvitt avser särskild beräkningsgrund för skatteavdrag får direktåtkomst enligt 2 § avse uppgifter enligt 8 kap. 11-13 och 29 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

4 §    Såvitt avser ändrad beräkning av skatteavdrag enligt 8 kap. 29 § skattebetalningslagen (1997:483) får direktåtkomst enligt 2 § avse uppgift om underlag för fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

5 §    En enskild får ha direktåtkomst enligt 2 § endast om denne använder den elektroniska tjänsten Skattejämkning som finns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se och legitimerar sig med en sådan e-legitimation som Skatteverket bör godta enligt förutsättningarna i avsnitt 5.9 i den vägledning som anges i 1 § andra stycket.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 december 2005.