Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten 2006

Omvandling av värdelös fordran till villkorat tillskott

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-04-03

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2995-04
Omvandling av värdelös fordran till villkorat tillskott har ansetts som avyttring av fordran. Avdrag för kapitalförlust har därför medgivits.

Kammarrätten i Göteborgs dom den 3 april 2006 (mål nr 2995-04)

Inkomsttaxeringen 2002

P AB yrkade avdrag med 3.240.000 kr för förlust då en värdelös lånefordran omvandlades till ett villkorat aktieägartillskott strax innan bolaget försattes i konkurs. Dåvarande SKM medgav inte avdrag då någon fordran inte ansågs avyttrad.

P AB överklagade till länsrätten som avslog överklagandet.

P AB överklagade till kammarrätten som ändrade beslutet och anförde följande.

"Fråga är då om omvandlingen skall anses utgöra avyttring som berättigar till förlustavdrag. Av Regeringsrättens praxis får anses framgå att omvandling av en fordran till ett villkorat aktieägartillskott utgör en avyttring i inkomstskattelagens mening, jfr RÅ 2002 ref. 107 och RÅ 2002 not. 216. Regeringsrätten har därvid anfört att när tillskott sker med annat än kontanta medel kan tillskott inte anses ske med högre belopp än vad som motsvarar tillgångarnas värde när tillskottet lämnas. Bolaget hävdar att fordringarna vid omvandlingen var värdelösa, en ståndpunkt som Skatteverket får anses ha godtagit. Kammarrätten har inte anledning att göra en annan bedömning. Bolaget har således visat att bolaget har gjort en förlust vid denna tidpunkt, varför rätt till avdrag föreligger på grund av omvandlingen. Det har inte kommit fram skäl att beräkna förlusten på annat sätt än bolaget har gjort."

Kammarrätten biföll därför överklagandet och förklarade att P AB hade rätt till avdrag för kapitalförlust vid omvandling av fordran till villkorat aktieägartillskott.

Kommentar:
Samma dag avgjorde kammarrätten ett närmast identiskt mål, avseende fordran på samma gäldenär, med motsvarande utgång och motivering (mål nr 2997-04).

Fråga om avyttring i samband med omvandling av värdelös lånefordran till ovillkorat tillskott har prövats av

Kammarrätten i Stockholm i domar
den 27 juni  2005, mål nr 7174-04 (SKV:s rättsfallsprotokoll 15/2005),
den 13 oktober 2005, mål nr 799-05 (SKV:s rättsfallsprotokoll 24/2005),
den 27 januari 2006, mål nr 5655/5657-04 (SKV:s rättsfallsprotokoll nr 6/2006),

Kammarrätten i Göteborg i domar
den 26 maj 2003, mål nr 6638-01 (SKV:s rättsfallsprotokoll 19/2004),
den 30 augusti 2004, mål nr 5476-03 (SKV:s rättsfallsprotokoll 22/2004) samt av

Kammarrätten i Sundsvall i dom
den 1 december 2003, mål nr 1964-01 (SKV:s rättsfallsprotokoll 37/2003).

Inte i något av dessa fall har avyttring ansetts föreligga. Avdrag för kapitalförlust (realisationsförlust) har därför inte medgivits i dessa fall.

Av Skatteverkets skrivelse "Förluster på fordringar på eget bolag" (dnr 131-478187-05/111) framgår att en omvandling av fordran till villkorat tillskott enligt verkets uppfattning inte är ett sånt byte som utgör avyttring. Avdrag för förlust kan därför inte komma i fråga.

Skatteverket avser att överklaga domarna till RR.