Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Avdrag för fordran på dotterdotterbolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-01-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5655-04 och 5657-04
Avdrag har inte medgivits då moderbolaget efterskänkt en fordran genom ett underhandsackord alternativt omvandlat fordran till ett ovillkorat tillskott

Inkomsttaxeringen 2001 och 2002
 
I samband med att ett utländskt dotterdotterbolag såldes eftergav moderbolaget en värdelös finansiell fordran på dotterdotterbolaget genom ett underhandsackord. Moderbolaget yrkade avdrag för denna nedskrivning av fordran. Dåvarande SKM medgav inte yrkat avdrag. 

Moderbolaget överklagade till länsrätten och yrkade att avdrag skulle medges som driftkostnad i näringsverksamheten alternativt att man skulle se det som en realisationsförlust. Länsrätten avslog överklagandet.

Moderbolaget överklagade till nästa instans.

Kammarrätten som avslog överklagandet anförde följande i sin bedömning.

"I målet har inte framkommit omständigheter som ger anledning anta att uppkomsten av den aktuella lånefordringen och avståendet från densamma jämte upplupen ränta betingas av andra skäl än den intressegemenskap som rått mellan långivare och låntagare. Kammarrätten finner därför att ackordsförlusten inte utgör en avdragsgill driftkostnad i bolagets näringsverksamhet. Kammarrätten finner vidare att avståendet från återbetalning inte kan anses innebära att bolaget avyttrat fordringen och att en avdragsgill realisationsförlust därigenom uppkommit. Vad nu sagts förändras inte av att fordringen omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. På grund av det anförda och då inte heller annan grund för avdrag visats föreligga vid 2001 års taxering skall bolagets förstahandsyrkande avslås.

När det gäller bolagets andrahandsyrkande, nämligen att det belopp som omfattas av underhandsackordet, skall anses som en del av bolagets omkostnadsbelopp för aktierna i dotterbolaget och tillgodoräknas bolaget vid 2002 års taxering konstaterar kammarrätten att det i målet är obestritt att dotterdotterbolaget vid tidpunkten för avståendet från lånet saknade betalningsförmåga. Av praxis får anses följa att tillskott inte kan anses ske med högre belopp än som motsvarar tillgångarnas värde när tillskottet lämnas (jfr bl.a. RÅ 2002 ref. 107). Mot bakgrund av nu angivna förhållanden finner kammarrätten att rätt till avdrag inte heller kan tillgodoräknas bolaget vid 2002 års taxering som en del av anskaffningskostnaden för aktierna i dotterbolaget. Även bolagets andrahandsyrkande skall därför avslås."

Kommentar:
Se även Kammarrätten i Stockholms dom den 30 maj 2005, mål nr. 5174-04 och 13 oktober 2005, mål nr. 799-05.