Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Eftergift av värdelös fordran genom omvandling av fordran till ovillkorat tillskott har inte ansetts som avyttring

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-10-13

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
799-05
KR:s i Stockholm dom den 13 oktober 2005 (mål nr 799-05)

Eftergift av värdelös fordran genom omvandling av fordran till ovillkorat tillskott har inte ansetts som avyttring

Inkomsttaxeringen 2003

P AB yrkade avdrag med 6 650 000 för förlust på värdelösa lånefordringar avseende dotterbolag. Bolaget hade eftergivit fordran på 6 000 000 kr genom att omvandla fordran på C AB till ovillkorat tillskott. Som ett villkor för rekonstruktion av M AB hade P AB på samma sätt eftergivit 650 000 kr avseende fordran på M AB.

SKV medgav inte avdrag eftersom någon avyttring av fordran inte ansågs ha skett i samband med att de värdelösa fordringarna omvandlades till ovillkorat tillskott.

P AB överklagade till länsrätten som anförde följande.

"För att bolaget skall medges avdrag för kapitalförlust beträffande fordringarna krävs att dessa är avyttrade i enlighet med 44 kap. IL. Frågan i målet är därför om en omvandling av en fordran till ett aktieägartillskott innebär att en avyttring har skett. Inledningsvis kan påpekas att det inom doktrin råder oenighet huruvida RÅ 2002 not 216 kan inses innefatta en prövning av denna fråga och vad Regeringsrätten i sådana fall har kommit fram till. Det kan dock utläsas av domskälen i senare kammarrättsdomar att kammarrätterna inte har ansett att den aktuella frågan behandlats i Regeringsrättens dom (se Kammarrättens i Göteborg dom den 26 maj 2003, mål nr 6638-01, samt Kammarrättens i Sundsvall dom den 1 december 2003, mål nr 1964-01). Kammarrätternas domar har överklagats till Regeringsrätten som den 27 april 2004 beslutade att ej bevilja prövningstillstånd.

Med avyttring förstås försäljning, byte eller liknande överlåtelse av tillgångar. Kammarrätterna har i nyssnämnda domar funnit att en omvandling av en fordran till ett aktieägartillskott inte kan anses innebära att en avyttring har ägt rum. Kammarrätten i Sundsvall, som prövade om åtgärden kunde likställas med ett byte, ansåg att åtgärden närmast skulle ses som efterskänkande av fordringar. Länsrätten finner inte skäl att göra en annan bedömning i nu förevarande fall. Eftersom någon avyttring således inte ägt rum har ingen kapitalförlust i inkomstskattelagens mening uppkommit, varför avdragsrätt saknas. Överklagandet skall därför avslås."

P AB fullföljer sin talan.

Kammarrätten som avslog överklagandet anförde i domskälen att någon avyttring inte skett och att någon rätt till yrkat avdrag därför inte förelåg.

Kommentar: Fråga om omvandling av ett moderbolags värdelösa lånefordran på dotterbolag har med samma utgång tidigare prövats av Kammarrättens i Stockholm dom den 30 maj 2005, mål nr 5174-04.