Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Omvandling av fordran till ovillkorat aktieägartillskott.

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-05-30

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5174-04
Omvandling av värdelös fordran på dotterbolag till ovillkorat aktieägartillskott har inte ansetts utgöra avyttring i skatterättslig mening.

Inkomsttaxering 2002.

Ett aktiebolag har haft en fordran på ett italienskt dotterbolag. Fordran har omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott. Bolaget har uppgivit att fordran vid tillskottstillfället var värdelös och att avdragsrätt därmed föreligger vid tillskottstidpunkten. Som stöd för denna uppfattning åberopar bolaget Skatterättsnämndens förhandsbesked den 29 april 2004 (refererat i rättsfallsprotokoll nr 12/04), där Skatterättsnämnden ansåg att omvandling av ett villkorat aktieägartillskott till ett ovillkorat tillskott var att betrakta som en avyttring.

Skatteverket har anfört att det åberopade förhandsbeskedet inte är tillämpligt i detta fallet. I det åberopade fallet var frågan om ett bolag som hade avyttrat ett villkorat tillskott koncerninternt varefter det köpande bolaget avsåg att omvandla detta tillskott till ett ovillkorat tillskott. Det villkorade tillskottet skulle därmed upphöra att existera. I förhandsbeskedet tar man ställning till vid vilken tidpunkt avdragsrätt föreligger för förlusten för det bolag som avyttrat tillskottet. För att förhandsbeskedet skulle vara jämförbart med aktuellt mål skulle frågan ha gällt eventuell avdragsrätt för det bolag som omvandlat tillskottet.

Kammarrätten anförde följande:

”Fråga i målet är huruvida bolagets omvandling av fordran gentemot dotterbolaget till ett ovillkorat aktieägartillskott utgör sådan överlåtelse som i skatterättslig mening är att anse som en avyttring.

Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. Kammarrätten finner att någon avyttring i skatterättslig mening inte, såvitt framkommit i målet, har skett varför någon rätt till yrkat avdrag inte föreligger.”

Kommentar: Frågan om en omvandling av fordran/villkorat tillskott – som vid omvandlingstidpunkten är värdelös - till ovillkorat tillskott är att betrakta som avyttring eller ej har tidigare varit föremål för prövning av Kammarrätten i Göteborg i dom den 26 maj 2003, mål nr 6638-01 (SKV:s rättsfallsprotokoll nr 19/2004) , Kammarrätten i Sundsvall i dom den 1 december 2003, mål nr 1964-01 (SKV:s rättsfallsprotokoll nr 37/2003) och Kammarrätten i Göteborg i dom den 30 augusti 2004, mål nr 5476-03 (SKV:s rättsfallsprotokoll nr 22/2004). I samtliga dessa fall har kammarrätterna funnit att någon avyttring i skatterättslig mening inte skett.