Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Näringsbetingade andelar, utredningsregeln

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-06-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7144-04
Inriktning mot samma kundkategori och viss affärsmässig relation ansågs inte tillräckligt för att ett aktiebolags innehav av 8,17 procent av kapital och röster i ett marknadsnoterat aktiebolag skulle anses näringsbetingat med stöd av utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 IL

Överklagat förhandsbesked inkomsttaxering 2005 och 2006

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 23 november 2004 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 25/04. Beträffande omständigheterna i ärendet hänvisas till protokollet. Referat förhandsbesked.

Regeringsrätten ändrade förhandsbeskedet till viss del och undanröjde det i övrigt samt anförde följande.

”För att utredningsregeln skall vara tillämplig krävs att aktieinnehavet avser marknadsnoterade aktier och att innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. utredningsregeln kompletterar huvudregeln i 24 kap. 14 § första stycket 2 IL, dvs. den regel som innebär att innehavet skall anses näringsbetingat om det sammanlagda röstetalet i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.

Huvudregeln ändrades i samband med 2003 års lagstiftning om skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade andelar (prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, SFS 2003:224). Gränsen för röstetalet sänktes då från tjugofem till tio procent. Sänkningen innebar att utrymmet för en tillämpning av utredningsregeln begränsades i motsvarande mån. Några närmare uttalanden om utredningsregelns fortsatta roll gjordes inte i förarbetena,

Regeringsrätten gör följande bedömning.

I det nya regelsystemet har frågan om andelar fyller kraven för att vara näringsbetingade betydelse inte bara såvitt avser utdelningar utan också vad gäller kapitalvinster och kapitalförluster. Det är bl.a. därför angeläget att bedömningen enligt utredningsregeln inte påverkas av tillfälliga förändringar i arten och omfattningen av relationen till berörda företag (jfr vad Regeringsrätten i annat sammanhang uttalat i rättsfallet RÅ 1991 ref. 88). Bakgrunden till andelsförvärvet saknar däremot i sig betydelse. Vidare gäller att en säker bedömning i många fall förutsätter att prövningen sker i efterhand vid taxeringen och inte på grundval av uppgifter lämnade i en ansökan om förhandsbesked.

Av vad bolaget anfört i ansökningen om förhandsbesked framgår att bolaget och fondbolaget riktar sig till samma kategori av kunder och att det finns vissa, begränsade affärsmässiga relationer mellan företagen. Vad bolaget åberopat är enligt Regeringsrättens mening inte tillräckligt för att aktierna i fondbolaget skall anses näringsbetingade. Förhandsbeskedet såvitt avser dessa aktier skall därför ändras.

Relationerna med A AB går uppenbarligen längre och är av annan karaktär. Det saknas emellertid närmare uppgifter som skulle vara av intresse vid bedömningen av den aktuella frågan, t.ex. vilken betydelse samarbetet har för bolagets ekonomi. Regeringsrätten finner att underlaget inte är tillräckligt för att ett förhandsbesked skall kunna lämnas. Förhandsbeskedet såvitt avser A AB skall därför undanröjas.”

Kommentar:
För att utredningsregeln ska vara tillämplig ska enligt Regeringsrätten en kontinuitet kunna konstateras i relationen till det företag i vilket marknadsnoterade aktier innehas. Dessutom uppställs beviskrav med avseende på samarbetets ekonomiska betydelse.