Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Svenska Cellulosa AB¹
RSV M 2001:25

Erbjudandet    
AB Custos (Custos) har uppgett följande. Bolagsstämman i Custos beslöt den 5 december 2000 att ge ut inlösenrätter i bolaget. De aktieägare som på avstämningsdagen den 15 december 2000 var aktieägare i bolaget erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos.    

För att anmäla en aktie till inlösen krävdes fyra inlösenrätter. Inlösenlikviden utgjordes av två aktier av antingen serie A eller serie B i Svenska Cellulosa AB (SCA) för varje inlöst aktie i Custos.    

Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden den 22 december 2000 - 22 januari 2001.    

Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa aktier kunde ske mellan den 31 januari - 19 februari 2001.    Den 21 februari 2001 registrerades inlösenbeslutet hos PRV.

Villkor
Bytet skulle ske på villkor att en extra bolagsstämma i Custos skulle fatta beslut om    - att sätta ned aktiekapitalet till följd av erbjudandet,    
- antalet slutliga aktier som inlösen skulle omfatta,    
- den slutliga totala inlösenlikviden,    
- utgivande av aktier av serie C, till ett antal motsvarande slutligt antal aktier som inlösen omfattar.    

Bolagsstämman fattade dessa beslut på extra bolagsstämma den 8 februari 2001.

 Bytet var också villkorat av att dessa aktier av serie C skulle tecknas och betalas.

Vidare skulle beslut fattas om att sätta ned aktiekapitalet genom inlösen av utgivna aktier av serie C. Även dessa villkor uppfylldes.    

Handel med inlösenaktier kunde ske fram till och med den 19 februari 2001. Inlösenbeslutet registrerades hos PRV den 21 februari 2001.

Skatteregler    
När man löser in aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och kapitalvinstbeskattning (reavinstbeskattning) ska ske. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.    De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Beräkningen   
Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till PRV:s registrering av inlösen, får det i detta fall anses vara den 21 februari 2001.    

Försäljningspriset för aktier i Custos bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för A-aktier resp. B-aktier i SCA denna dag, vilket var 216,50 kr respektive 217,50 kr.    

Försäljningspriset för en aktie i Custos som bytts mot A-aktier i SCA bör därför beräknas till 433 kr (2 x 216,50).    

Försäljningspriset för en aktie i Custos som bytts mot B-aktier i SCA bör beräknas till 435 kr (2 x 217,50).    Varje A-aktie i SCA som erhållits genom bytet får anses köpt för 216,50 kr.    Varje B-aktie i SCA som erhållits genom bytet får anses köpt för 217,50 kr.

Anskaffningsutgiften för Custos    
Anskaffningsutgiften för en aktie i Custos delas upp mellan aktien och den inlösenrätt som erhölls för varje aktie på så sätt att 87 procent hänförs till aktien och 13 procent till inlösenrätten. (Se Riksskatteverkets meddelande RSV M 2001:6.)    

Om inlösenrätten sålts drar man av 13 procent av anskaffningsutgiften för aktien när man beräknar kapitalvinsten på inlösenrätten.    

Om aktien i Custos lösts in mot aktier i SCA drar man av 87 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften när man beräknar hur stor kapitalvinsten på aktien blir. Man drar också av anskaffningsutgiften för fyra inlösenrätter eftersom det behövdes fyra sådana för att kunna lösa in en aktie.

   Exempel:    Om aktien i Custos köpts innan inlösenförfarandet började för 200 kr ska 174 kr hänföras till aktien och 26 kr till inlösenrätten.    

Om man sålt inlösenrätten drar man av 26 kr som anskaffningsutgift.    

Om man löst in aktien drar man av dels 174 kr avseende aktien utan inlösenrätt, dels 4 x 26 kr = 104 kr avseende fyra inlösenrätter, dvs. totalt 278 kr.    

Om aktien bytts mot A-aktier i SCA är försäljningspriset 433 kr. Vinsten blir då 433 - 278 = 155 kr.    Om aktien bytts mot B-aktier i SCA är försäljningspriset 435 kr. Vinsten blir då 435 - 278 = 157 kr.
 

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om försäljningspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:34. Om uppdelning av anskaffningsvärde för aktier i Custos på dessa aktier och på inlösenrätter, se RSV 2001:7 och RSV M 2001:6.