Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen av aktier i AB Custos¹
RSV 2001:7
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier och inlösenrätter med anledning av att bolagsstämman i AB Custos den 5 december 2000 beslutat att utge inlösenrätter i bolaget.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering fortfarande tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Enligt bestämmelserna i 24 § 2 mom. SIL skall försäljning av egendom anses som avyttring.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst får avdrag ske för köpeskilling för den sålda egendomen.

Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna skall fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:

Av anskaffningsvärdet för aktier i AB Custos bör 87 procent hänföras till dessa aktier och 13 procent till inlösenrätter.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:6.

_______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.