Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information i anledning av inlösen av aktier i AB Custos
RSV M 2001:6

AB Custos (Custos) har uppgett följande.

1 Erbjudandet

Bolagsstämman i Custos beslöt den 5 december 2000 att ge ut inlösenrätter i bolaget. De aktieägare som på avstämningsdagen den 15 december 2000 var aktieägare i bolaget erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos.
För att anmäla en aktie till inlösen krävdes fyra inlösenrätter.

Inlösenlikviden utgjordes av två aktier av antingen serie A eller serie B i SCA för varje inlöst aktie i Custos.

2 Skatteregler

Om en inlösenrätt säljs ska reavinstbeskattning ske. Försäljningspris är det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader. Inlösenrätterna kunde säljas utan courtage fram till den 10 januari 2001.

Anskaffningsvärde för inlösenrätterna utgörs av en del av anskaffningsvärdet för aktierna. Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsvärdet för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Aktierna i Custos var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive inlösenrätt var den 12 december 2000. Den lägsta betalkursen denna dag var 277 kr.

Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 22 december 2000. Den lägsta betalkursen denna dag var 37 kr.

Av anskaffningsvärdet för aktierna bör därför 87 procent hänföras till aktierna och 13 procent till inlösenrätterna.1

Exempel: Om anskaffningsvärdet för en aktie i Custos uppgår till 200 kr kommer 13 procent eller 26 kr att hänföras till inlösenrätten och 174 kr att hänföras till aktien.
Vid inlösen av en aktie i Custos kommer anskaffningsvärdet för aktien att bli 278 kr (= 174 + 4 x 26).

Eftersom inlösen av aktier inte sker förrän 2001 ska den inte redovisas i deklarationen år 2001.

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:7, utfärdat rekommendationer om procentsatserna vid uppdelningen av anskaffningskostnaden. Där finns också hänvisningar till lagbestämmelser.