Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Sigma AB (f.d. Sigma e-solutions AB) år 2001¹
  
RSV 2001:32
Inkomsttaxering
  
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s utskiftning av aktier i Sigma AB i september 2001.
   Av 42 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utskiftning från svenskt aktiebolag i vissa fall jämställs med utdelning.
   Av 42 kap. 16 § IL framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgiften för aktier i Teleca AB bör - oavsett serie - 79 procent hänföras till dessa aktier och 21 procent till aktier i Sigma AB².

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:23.
²Teleca AB har i juni 2001 även utskiftat aktier i Epsilon AB. Information om denna utskiftning finns i Riksskatteverkets allmänna råd, RSV 2001:31 och i Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:22.