Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Sigma AB (f.d. Sigma e-solutions AB)
RSV M 2001:23

Erbjudandet
Teleca AB (Teleca) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Teleca beslutade den 3 maj 2001 att sätta ned bolagets aktiekapital och överkursfond genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i de helägda dotterbolagen Epsilon AB (Epsilon) och Sigma AB (Sigma) till Telecas aktieägare. Aktierna i Epsilon skiftades ut i juni 2001. Närmare information om denna utskiftning finns i Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:22. Avstämningsdag för deltagande i utskiftningen av aktierna i Sigma var först den 25 september 2001.   

Aktieägarna i Teleca erhöll för varje aktie av serie A respektive B 0,5 aktier av motsvarande serie i Sigma. Fraktioner av de erhållna aktierna lades samman och såldes för aktieägarnas räkning. Samtidig kontant utdelning lämnades inte.

Skatteregler
Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp behandlas som utdelning. På samma sätt behandlas även utbetalningar till aktieägarna vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden.    

Utdelning av aktier från svenskt aktiebolag är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Riksskatteverket har i skrivelse, den 14 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Sigma är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Teleca delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Sigma. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Teleca på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Sigma. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Teleca förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Vanligtvis beräknas anskaffningsutgiften för utdelade aktier genom en jämförelse mellan noterat värde på aktierna i det utdelande bolaget första dagen då det utdelande bolagets aktier handlas exklusive rätt till utdelning av aktier och noterat värde sista dagen då denna aktie handlas inklusive rätt till utdelning av aktier. Vid denna beräkning brukar lägsta betalkurs användas. Den 21 september 2001 - första dag för handel exklusive utdelning - var kurssvängningarna på börsen mycket kraftiga. Detta resulterade också i en låg lägsta betalkurs för aktierna i Teleca. För att erhålla mer rättvisande värden vid fördelningen av anskaffningsutgiften för aktierna bör i detta ärende fördelningen göras utifrån Telecaaktiens slutkurser (sista betalkurser) i stället för utifrån aktiens lägsta betalkurser.    

Aktierna av serie A i Teleca har inte varit och är inte noterade vid någon börs.    Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Teleca med rätt till utdelning av aktier i Sigma var den 20 september 2001. Slutkursen var denna dag 37 kr. Den 21 september 2001 var motsvarande kurs 29,40 kr.    

Av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för aktierna i Teleca bör - oavsett serie - 79 procent (29,40 : 37) hänföras till aktierna i Teleca och 21 procent (7,60 : 37) till aktierna i Sigma.¹

Exempel:
Anskaffningsutgifterna för aktierna i Teleca antas vid tidpunkten för uppdelningen vara 1 000 kr och antalet ägda aktier 20 stycken. Genom utskiftningen erhölls 10 (0,5 x 20) aktier i Sigma. Av anskaffningsutgifterna ska 79 procent eller 790 kr fördelas på 20 aktier i Teleca och och 21 procent eller 210 kr fördelas på 10 aktier i Sigma.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:32.