Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Teleca AB:s (f.d. Sigma AB) utskiftning av aktier i Epsilon AB
RSV M 2001:22

Erbjudandet
Teleca AB (Teleca) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Teleca beslutade den 3 maj 2001 att sätta ned bolagets aktiekapital och överkursfond genom en minskning av aktiernas nominella belopp och därvid skifta ut aktierna i de helägda dotterbolagen Epsilon AB (Epsilon) och Sigma AB (Sigma) (f.d. Sigma e-solutions AB) till Telecas aktieägare. Avstämningsdag för deltagande i utskiftningen av aktierna i Epsilon var den 7 juni 2001 och för deltagande i utskiftningen av aktierna i Sigma den 25 september 2001.    

För varje aktie av serie A respektive serie B i Teleca erhölls 0,25 aktier av motsvarande serie i Epsilon. Fraktioner av de erhållna aktierna lades samman och såldes för aktieägarnas räkning.    

Samtidig kontant utdelning lämnades inte.   

För närmare information om utskiftningen av aktierna i Sigma hänvisas till Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:23.

Skatteregler
Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp behandlas som utdelning. På samma sätt behandlas även utbetalningar till aktieägarna vid nedsättning av reservfonden eller överkursfonden.    

Utdelning av aktier från svenskt aktiebolag är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Riksskatteverket har i skrivelse, den 14 mars 2001, med hänsyn till de uppgifter som har lämnats, gjort bedömningen att förutsättningar för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Epsilon är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Teleca delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Epsilon. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Teleca på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Epsilon. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Teleca förblir kvar på denna aktie.

Beräkning
Aktierna av serie A i Teleca har inte varit och är inte noterade vid någon börs.    

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Teleca med rätt till utdelning av aktier i Epsilon var den 1 juni 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Teleca var denna dag 142 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 5 juni 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 129 kr.    

Av de ursprungliga anskaffningsutgifterna för aktierna i Teleca bör - oavsett serie - 91 procent (129 : 142 ) hänföras till aktierna i Teleca och 9 procent (13 : 142) till aktierna i Epsilon.

Exempel:
Anskaffningsutgifterna för aktierna i Teleca antas vid tidpunkten för uppdelningen vara 1 000 kr och antalet ägda aktier 20 stycken. Genom utskiftningen erhölls 5 (0,25 x 20) aktier i Epsilon. Av anskaffnings-utgifterna bör 91 procent eller 910 kr fördelas på 20 aktier i Teleca och 9 procent eller 90 kr på 5 aktier i Epsilon.¹

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, RSV 2001:31.