Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998: 45

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1999 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 1998 uppskattas enligt följande.

Hyreshus

Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea:9 700
Industribyggnader
Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler6 300
b) industrikontor:8 700
c) lager m.m.:5 300
Omräkningsfaktorer för vattenkraft (VO-tabell)¹

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1998 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,95 tillämpas.

Omräkningsfaktorer för annan industri än elproduktionsenhet (IO-tabell)²

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1998 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,95 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 1997 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,97 tillämpas.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1999 års allmänna och särskilda fastighetstaxering.

¹Se RSV Dt 1993:14, RSV S 1994:26, RSV S 1995:42, RSV S 1996:38 och RSV S 1997:32.

²Se RSV Dt 1993:12, RSV S 1994:26, RSV S 1995:42, RSV S 1996:38 och RSV S 1997:32.