Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1997:32

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.


Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1998 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 1997 uppskattas enligt följande.

Hyreshus

Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea:9 400
Industribyggnader

Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för

a) produktionslokaler6 100
b) industrikontor:8 400
c) lager m.m.:5 100
Omräkningsfaktorer för vattenkraft (VO-tabell) ¹

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1997 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,96 tillämpas.

Omräkningsfaktorer för annan industri än elproduktionsenhet
(IO-tabell)²

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1997 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,96 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 1997 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,98 tillämpas.

Övrigt

Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs och Skaraborgs län utgör efter utgången av 1997 ett nytt län, Västra Götalands län. Vidare ingår Habo och Mullsjö kommuner efter utgången av 1997 i Jönköpings län.

Rekommendationer:

Vad som sägs i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om fastighetstaxering beträffande Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs eller Skaraborgs län bör efter utgången av år 1997 i stället gälla vart och ett av de geografiska områden som dessa län omfattade.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1998 års allmänna och särskilda fastighetstaxering.

¹Se RSV Dt 1993:14, RSV S 1994:26, RSV S1995:42 och RSV S 1996:38.

²Se RSV Dt 1993:12, RSV S 1994:26, RSV S 1995:42 och RSV S 1996:38.