Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:38

OBS! Dessa rekommendationer har upphävts genom verkets allmänna råd RSV 2003:24.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 1997 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande rekommendationer m.m.

Byggkostnader

Rekommendationer:

Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 1996 uppskattas enligt följande.

Hyreshus
Nybyggnadskostnader per kvm boarea och lokalarea: 9 200

Industribyggnader
Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler: 6 000
b) industrikontor: 8 200
c) lager m.m.: 5 000

Omräkningsfaktorer för vattenkraft (VO-tabell)¹

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1996 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,98 tillämpas.

¹ Se RSV Dt 1993:14, RSV S 1994:26 och RSV S 1995:42

Omräkningsfaktorer för annan industri än elproduktionsenhet (IO-tabell)²

Rekommendationer:

Vid omräkning av faktiska byggnadskostnader för år 1996 till 1992 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,98 tillämpas.

²Se RSV Dt 1993:12, RSV S 1994:26 ochRSV S 1995:42

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)

Rekommendationer:

Vid omräkning av byggnadskostnader för år 1996 till 1990 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,91 tillämpas.

Övrigt

Kristianstads och Malmöhus län utgör efter utgången av 1996 ett nytt län, Skåne län.

Rekommendationer:

Vad som sägs i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om fastighetstaxering beträffande Kristanstads eller Malmöhus län bör efter utgången av år 1996 i stället gälla vart och ett av de geografiska områden som dessa län omfattade.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 1997 års särskilda fastighetstaxering.