Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-08-03

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
8578-04
1. Belopp, som indirekt via ett bolag i Luxemburg, tillgodoräknats en kapitalförsäkring vid försäljning av andel i kommanditbolag har beskattats som inkomst av tjänst hos ägaren till kapitalförsäkringen som också var verksam i kommanditbolaget
 
2. Avdrag för ränta avseende lån från den egna kapitalförsäkringen har inte medgivits
 
Inkomsttaxeringen 1996 - 1999 och skattetillägg
 
Den fysiske personen TH ägde en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget Efsa Ltd hemmahörande på Isle of Man. Kapitalförsäkringen var av unit-linked typ vilket normalt innebär att ägaren till försäkringen själv kan bestämma hur försäkringspremierna ska placeras med de begränsningar som följer av de regler som gäller i försäkringsbolagets hemland eller avtalet i övrigt. Formellt är det dock försäkringsbolaget som äger placeringarna som gjorts inom ramen för försäkringen.
TH ägde genom placering i sin kapitalförsäkring, indirekt genom ett luxemburgskt holdingbolag (LuxB), ett svenskt kommanditbolag (T KB). TH var verksam i T KB. Vid försäljning av T KB tillföll köpeskillingen LuxB. De medel som på detta sätt överfördes till kapitalförsäkringen förfogade TH över genom lån från försäkringsbolaget. Avdrag yrkades för ränta på detta lån.
 
Dåvarande SKM ansåg att belopp som tillkom TH:s kapitalförsäkring genom LuxB skulle beskattas som lön hos MA. Då SKM ansåg att fråga inte var om ett reellt lån vägrades avdrag för ränta på lånet. Skattetillägg påfördes.
 
TH överklagade till länsrätten som inte ändrade SKM:s beslut.
 
Kammarrätten som avslog överklagandet anförde följande i sina domskäl.
 
Inkomst av tjänst avseende inkomsttaxeringarna 1996 och 1997
 
"Kammarrätten finner att vad som framkommit i målet visar att TR haft ett sådant inflytande över kommanditbolagen, transaktionerna och händelseförloppet att han hela tiden haft den reella kontrollen över kommanditbolagen samt de medel som upparbetats i dessa. I samband med försäljningarna av kommanditbolagen har ersättning erhållits för i bolagen upparbetade medel, som härrör från TH:s personliga arbetsinsatser. TH har i samband med försäljningarna av kommanditbolagen disponerat och destinerat de upparbetade medlen samt försäljningslikviderna. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att försäljningslikviderna som är ett utflöde av TH:s arbete i kommanditbolagen, får anses ha tillkommit och varit tillgängliga förlyftning för TH vid försäljningstidpunkterna. De upptagna beloppen är därmed, såsom Skatteverket funnit, att hänföra till inkomst av tjänst för TH för taxeringsåren"
 
-----------------
 
"Avdrag för ränta avseende inkomsttaxeringarna 1997 - 1999
 
Kammarrätten har ovan funnit att försäljningslikvider vid överlåtelse av kommanditbolag, för vilka Efsa stått som ägare, tillkommit TH avseende taxeringsåren 1996 och 1997. Liknande bedömning har gjorts i dom denna dag avseende taxeringsåret 1995.
 
Kammarrätten finner att de som lån betecknade överföringarna från Efsa till TH avser medel som redan tillkommit TH och därför inte kan anses utgöra lån. Det föreligger därmed inte någon rätt till avdrag för de som räntor betecknade betalningarna från TH till Efsa. Kammarrätten finner vidare att förutsättningarna för eftertaxering är uppfyllda. Överklagandet skall därför avslås."
 
Kommentar:
Kammarrätten har samma dag och med motsvarande utgång och motivering dömt i ca 15 liknande fall då en kapitalförsäkring direkt och indirekt tillgodoräknats vinster från handelsbolag. Jämför Kammarrätten i Stockholms dom den 2006-04-03 (mål nr 3375-03) där domstolen i ett likartat fall fann att beskattning skulle som inkomst av näringsverksamhet. Se även Kammarrätten i Stockholms domar 2005-11-17 (mål nr 7840/1-03), 2005-06-21 (mål nr 1132-04) och 2005-09-30 (mål nr 5182-04).