Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2005-09-30

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
5182-04
Belopp som tillgodoräknats en kapitalförsäkring vid försäljning av ett företag har beskattats som inkomst av tjänst hos ägaren till kapitalförsäkringen som också var verksam i det sålda företaget.

Inkomsttaxeringen 1999

Den fysiske personen DF tecknade den 18 mars 1997 en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag på Bermudas. Kapitalförsäkringen var av unit-linked typ vilket normalt innebär att ägaren till försäkringen själv kan bestämma hur försäkringspremierna ska placeras med de begränsningar som följer av de regler som gäller i försäkringsbolagets hemland eller avtalet i övrigt.

1997 sålde DF aktierna i det svenska företaget LH AB för 210.000 kr till ett bolaget X Ltd registrerat i Gibraltar. Försäljningen redovisades i deklaration vid 1998 års taxering. X Ltd ägdes av försäkringsbolaget på Bermudas. Enligt uppgift hade DF ingen kännedom om detta bolag i övrigt. Efter utredning framkom att försäkringspremien hade placerats i X Ltd, dvs. i princip ägde DF X Ltd och därmed även LH AB genom sin kapitalförsäkring. Detta hade möjliggjorts genom de friare placeringsregler som gäller på Bermudas. Detta innebär bl.a. att ägaren till försäkringen tillåts direkt och indirekt att lägga in eller starta sitt fåmansföretag i försäkringen. Formellt står dock försäkringsbolaget som ägare till företaget.I december 1998 såldes LH AB av X Ltd som skalbolag för 3.164.000 kr. Under tiden LH AB ägdes av X Ltd var DF verksam i LH AB.

Dåvarande SKM beslutade (eftertaxering) att belopp som vid försäljningen av LH AB tillgodoräknades X Ltd och därmed kapitalförsäkringen skulle beskattas i tjänst som lön till DF. Skattetillägg påfördes.

DF överklagade beslutet till länsrätten. Länsrätten avslog överklagandet och anförde följande:

"DF har deltagit i ett skattearrangemang som gått ut på att LH AB:s överskott under året genom försäljning har av honom överförts till en av honom ägd kapitalförsäkring via X Ltd. Värdestegringen i LH AB under 1998 är såvitt framkommit i målet ett resultat av DF:s personliga arbetsinsatser i bolaget. Köpeskillingen från försäljningen av LH AB har under 1998 via X Ltd överförts till DF:s kapitalförsäkring. Hans försäkring har därigenom ökat i värde. Det förhållandet att X Ltd i avtal angetts som mottagare av köpeskillingen från bolagsförsäljningen föranleder ingen annan bedömning. Anledningen härtill är att det framstår som omotiverat och föga affärsmässigt att låta värdet av det arbete som utförts i LH AB utan synlig motprestation tillfalla X Ltd. Länsrätten delar därför Skatteverkets bedömning att DF skall anses ha erhållit betalning för utfört arbetet i bolaget."
DF överklagade till kammarrätten. Kammarrätten, som gjorde samma bedömning som länsrätten, avslog överklagandet.

Kommentar: Likartade upplägg, där kapitalförsäkringen indirekt via annat bolag tillgodoräknats belopp, har med samma utgång meddelats av Kammarrätten i Stockholm 2004-09-08 (mål nr 6507/08-03) och 2005-02-04 (mål nr 4817-19-02 och 4820-22-02) samt av Kammarrätten i Göteborg 2003-12-18 (mål nr 5922-02).