Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförsäkring; genomsyn och verklig innebörd

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2006-04-03

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
3375-03
1. Belopp som tillgodoräknats en kapitalförsäkring vid försäljning av andel i kommanditbolag har beskattats som inkomst av näringsverksamhet hos ägaren till kapitalförsäkringen som också var verksam i kommanditbolaget
 
2. Avdrag för ränta avseende lån från den egna kapitalförsäkringen har inte medgivits
 
Kammarrätten i Stockholms dom den 3 april 2006, mål nr 3375-03
 
Inkomsttaxeringen 1999, eftertaxering och skattetillägg
 
Den fysiske personen QP ägde sedan 1993 en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget PVL hemmahörande på St. Vincent. Kapitalförsäkringen var av unit-linked typ vilket normalt innebär att ägaren till försäkringen själv kan bestämma hur försäkringspremierna ska placeras med de begränsningar som följer av de regler som gäller i försäkringsbolagets hemland eller avtalet i övrigt.
 
Sedan april 1997 bedrev QP tillsammans med kollegan ZU läkarverksamhet i kommanditbolaget X KB. Även ZU ägde en kapitalförsäkring i ovan nämnda försäkringsbolag. Komplementär i X KB var försäkringsbolaget PVL. Kommanditdelägare var AB Y som ägdes av försäkringsbolaget PVL. QP och ZU var prokurister i X KB.

I augusti 1998 avslutades verksamheten i X KB. Under perioden april 1997 - augusti 1998 omsatte verksamheten i X KB ca. 4.6 mkr. Redovisad vinst uppgick till ca. 3.2 mkr. Utbetald ersättning till QP uppgick under denna period till ca. 85 tkr. I samband med att verksamheten i X KB avslutats såldes bolaget som ett skalbolag. Hela köpeskillingen om ca 2.7 mkr tillföll försäkringsbolaget PVL som vid detta tillfälle ägde samtliga andelar i X KB.

Av företagen utredning framkom inte annat än att den köpeskilling som försäkringsbolaget PVL erhållit kommit QP:s och ZU:s kapitalförsäkringar tillgodo med lika delar.

I deklaration yrkade QP avdrag för ränta avseende lån från försäkringsbolaget PVL.

Dåvarande SKM beslutade (eftertaxering) att belopp som vid försäljningen av andel i X KB tillgodoräknats QP:s kapitalförsäkring skulle beskattas i tjänst som lön. Vidare nekades QP avdrag för ränta då belopp som betecknats som lån från försäkringsbolaget jämställdes med ett uttag från försäkringen. Fråga var därför inte om ränta på kredit.

QP överklagade beslutet till länsrätten som avslog överklagandet.

QP överklagade till kammarrätten som delvis ändrade beslutet och anförde följande i sina domskäl.

"Inkomst vid avyttring av andel i kommanditbolag"

--------------

"Allmänt gäller att beskattning skall ske på grundval av rättshandlingars verkliga innebörd oavsett beteckning dessa åsatts. En sådan bedömning kan avse inte bara enstaka rättshandling utan också den sammansatta innebörden av flera rättshandlingar.

Utredningen i målet talar entydigt för att PVL inte haft något eget affärsmässigt intresse vare sig i kommanditbolagets verksamhet eller avyttring av detsamma. Av utredningen framgår att den köpeskilling PVL erhållit kommit QP:s och ZU:s kapitalförsäkringar till godo. Det får vidare anses klarlagt att syftet med avyttringen av kommanditbolaget enbart varit att överföra medel, som genererats i kommanditbolaget till följd av verksamhet som i huvudsak baserats på QP:s och ZU:s eget arbete, till dessas kapitalförsäkringar i PVL.

Kammarrätten finner, med hänsyn till de faktiska förhållandena, att den verkliga innebörden av ägarförhållandena i kommanditbolaget varit att QP och ZU personligen istället för PVL varit ägare. Intäkten från avyttringen av kommanditbolaget har tillkommit QP och ZU genom att den kommit deras kapitalförsäkringar till godo och skall därför beskattas hos dem.

Enligt 1 § första stycket lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall gäller nämnda lag om andel i ett handelsbolag bl.a. genom köp har överlåtits från en fysisk person till annan än fysisk person bosatt i Sverige eller svenskt dödsbo. Enligt andra stycket i nämnt lagrum gäller lagen om verksamheten i handelsbolaget för överlåtaren avsett aktiv näringsverksamhet under beskattningsåret då överlåtelsen skedde.

Enligt 2 § i nämnda lag skall överlåtaren ta upp ett belopp motsvarande realisationsvinst på grund av överlåtelsen som inkomst av aktiv näringsverksamhet från handelsbolaget.

Skattemyndigheten och länsrätten har beskattat QP i inkomstslaget tjänst för den aktuella inkomsten. Kammarrätten har ovan funnit att QP personligen bedrivit aktiv näringsverksamhet i kommanditbolaget och i realiteten varit ägare av detta. På grund härav och då andelen i kommanditbolaget överlåtits till en juridisk person och inkomsten får anses ha åtnjutits vid tidpunkten för avyttringen skall han, enligt bestämmelserna i 2 § lagen om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall, ta upp ett belopp motsvarande sin del av realisationsvinsten på grund av överlåtelsen som inkomst av aktiv näringsverksamhet från kommanditbolaget. Genom att inte redovisa intäkten i sin deklaration och inte heller i deklarationen lämna upplysning om att kapitalförsäkringen ökat i värde med anledning av avyttringen av andelen har QP lämnat oriktig uppgift. Grund för eftertaxering föreligger därför.

Av utredningen i målet framgår att QP inte haft någon anskaffningskostnad för sin andel i kommanditbolaget. Utredningen ger inte stöd för att det förekommit tillskott eller uttag som skall beaktas vid bestämmande av realisationsvinsten vid avyttringen av andelen. QP skall följaktligen beskattas för hälften av PVL:s vederlag vid avyttringen av kommanditbolaget som inkomst av aktiv näringsverksamhet med (2.692.000/2=) 1.346.000 kr före avdrag för egenavgifter.

Avdrag för utgiftsränta

Kammarrätten har ovan funnit att QP:s kapitalförsäkring i PVL under beskattningsåret 1998 tillgodoförts 1.346.000 kr på grund av avyttring av andel i kommanditbolag. Liknande bedömningar har gjorts i domar denna dag avseende beskattningsåren 1995 och 1996 (mål nr 3409-03 och 3393-03), i vilka kammarrätten också funnit att QP:s kapitalförsäkring tillgodoförts medel på grund av avyttring av kommanditbolag.

Kammarrätten instämmer i underinstansernas bedömning att QP genom de som lån betecknade överföringarna från PVL har tillgodogjort sig medel från sin egen försäkring. Någon kredit föreligger därmed inte. Som underinstanserna funnit föreligger därför inte avdragsrätt för de som räntor betecknade betalningarna från QP till PVL.

Med hänsyn härtill och då QP inte i deklaration lämnat tillräckliga upplysningar om de bakomliggande förhållandena till avdragsyrkandet har han lämnat oriktig uppgift som medfört en för låg taxering. Förutsättningar för eftertaxering har därför förelegat även i denna del."

Underlag för skattetillägg ändrades med hänsyn till den ändring som kammarrätten gjorde.

Kommentar:
Kammarrätten har samma dag och med motsvarande utgång och motivering dömt i ett 60-tal liknande fall då kapitalförsäkring direkt och indirekt genom annat bolag tillgodoräknats vinster vid försäljning av handelsbolag. Se även Kammarrätten i Stockholms domar
2005-11-17 (mål nr 7840/1-03),
2005-06-21 (mål nr 1132-04) och
2005-09-30 (mål nr 5182-04).