Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001¹
RSV M 2001:41

Erbjudandet
   Obducat AB har uppgett följande.    

De som på avstämningsdagen den 17 april 2001 var registrerade som aktieägare i bolaget, hade rätt att för varje helt sextal aktier, oavsett serie, teckna ett konvertibelt förlagsbevis om nominellt 3,00 kr förenat med en frånskiljbar optionsrätt till nyteckning av aktier i bolaget. Varje konvertibelt förlagsbevis berättigade till konvertering till en ny aktie av serie B.    

Teckningskurs var fastställd till förlagsbevisens nominella belopp 3,00 kr.    

För varje gammal aktie erhölls en teckningsrätt. För teckning av ett konvertibelt förlagsbevis erfordrades sex teckningsrätter. Aktierna handlades inklusive teckningsrätt t.o.m. den 10 april 2001 och exklusive teckningsrätt fr.o.m. den 11 april 2001.    

Teckning av det konvertibla förlagsbeviset med frånskiljbara optionsrätter skulle ske under perioden den 20 april 2001 - 4 maj 2001.

Skatteregler
   Anskaffningsutgiften för det konvertibla förlagsbeviset och optionsrätterna till nyteckning av aktier ska fördelas mellan förlagsbeviset och optionsrätten på så sätt att ett belopp motsvarande förlagsbevisets marknadsvärde hänförs till detta och återstoden till optionsrätten. Om förlagsbevisets marknadsvärde överstiger anskaffningsutgiften hänförs hela denna till förlagsbeviset och ingen del till optionsrätten.

Beräkning
   Det konvertibla förlagsbeviset noterades inte förrän den 21 maj 2001. Under de första fem dagarna notering skedde översteg marknadsvärdet 3,00 kr. Hela anskaffningsutgiften på 3,00 kr ska därför hänföras till förlagsbeviset och ingen del till optionsrätten.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningenav anskaffningsutgiften i allmänna råd, RSV 2001:52.