Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001¹
RSV 2001:52
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift i anledning av Obducat AB:s emission av konvertibla förlagsbevis förenade med frånskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier år 2001.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgiften) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Av 48 kap. 14 § IL framgår att anskaffningsutgiften för ett skuldebrev förenat med en köp- eller teckningsoption, skall beräknas till skuldebrevets marknadsvärde vid förvärvet. Denna anskaffningsutgift får dock inte överstiga den sammanlagda anskaffningsutgiften för skuldebrevet och optionen. Anskaffningsutgiften för optionen skall beräknas till vad som återstår av den sammanlagda anskaffningsutgiften.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för det konvertibla förlagsbeviset och optionsrätten till nyteckning av aktier skall 3,00 kr hänföras till förlagsbeviset och ingen del till optionsrätten.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:41.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.