Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information i anledning av inlösen av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB¹
RSV M 2001:40

Erbjudandet
   AB Custos (Custos) har uppgett följande.    

Vid extra bolagsstämma i Custos den 9 oktober och den 23 november 2001 beslöts att ge ut inlösenrätter i bolaget för genomförande av erbjudandet om inlösen. De aktieägare som på avstämningsdagen den 12 oktober 2001 var registrerade i bolagets aktiebok erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Sista dagen för handel i Custosaktien inlusiven lösenrätt var den 9 oktober 2001.   

 För att anmäla en aktie till inlösen krävdes fyra inlösenrätter. Handel med inlösenrätter kunde ske mellan den 22 oktober - 5 november 2001.    

Inlösenlikviden för varje aktie i Custos utgjordes av tre aktier i Perbio Science AB (Perbio Science).    

Anmälan om inlösen av aktier skulle ske under perioden den 22 oktober - 8 november 2001.    

Efter anmälningstidens slut omklassificerades anmälda aktier till inlösenaktier. Handel med dessa aktier kunde ske mellan den 19 november - 28 november 2001.    
Den 30 november 2001 registrerades inlösenbeslutet hos PRV.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och inlösenrätt
   Om en inlösenrätt säljs ska beskattning av kapitalvinsten ske (reavinstbeskattning). Försäljningspris är det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader. Inlösenrätterna kunde säljas utan courtage fram till den 29 oktober 2001.    Anskaffningsutgiften för inlösenrätterna utgörs av en del av anskaffningsutgiften för aktierna. Av RÅ 1997 ref. 43 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive inlösenrätter med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.    

Aktierna i Custos var marknadsnoterade. Sista dag för handel med aktierna inklusive inlösenrätt var den 9 oktober 2001. Den lägsta betalkursen denna dag var 236,36 kr.    Inlösenrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 22 oktober 2001. Den lägsta betalkursen denna dag var 39,00 kr.    

Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför 16 procent hänföras till inlösenrätterna och 84 procent till aktierna.    Exempel: Om anskaffningsvärdet för en aktie i Custos uppgår till 200 kr kommer 16 procent eller 32 kr att hänföras till inlösenrätten och 84 procent eller 168 kr att hänföras till aktien.    

Om inlösenrätten säljs ska således 32 kr dras av som anskaffningsutgift.

Villkor för inlösen
   Inlösenförslagets genomförande var villkorat av att extra bolagsstämma skulle fatta beslut om att sätta ned aktiekapitalet till följd av erbjudandet med angivande av slutligt antal aktier som inlösen skulle mfatta samt den slutliga totala inlösenlikviden. Bolagsstämman fattade dessa beslut den 23 november 2001.

Skatteregler för inlösen
   När man löser in aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och kapitalvinstbeskattning (reavinstbeskattning) ska ske. De inlösta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.    

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man löst in. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för Custos
   Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag överlåtelsen blir definitiv. Eftersom handel med inlösenaktier kunde ske fram till PRV:s registrering av inlösen, får det i detta fall anses vara den 30 november 2001.    

Försäljningspriset för aktier i Custos bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Perbio Science denna dag, vilket var 154,00 kr.    

Försäljningspriset för en aktie i Custos som bytts ut mot tre aktier i Perbio Science bör därför beräknas till 462,00 kr (3 x 154,00).

Anskaffningsutgift för Perbio Science
   Varje aktie i Perbio Science som förvärvats genom bytet får anses köpt för 154,00 kr.

Exempel på inlösen
   Om en aktie i Custos förvärvats för 200 kr ska 168 kr hänföras till aktien. För att lösa in en aktie i Custos krävs dessutom fyra inlösenrätter. Anskaffningsutgiften för dessa var 4 x 32 = 128 kr.    

Vid inlösen av en aktie i Custos får avdrag således göras för totalt 296 kr (= 168 + 4 x 32).    

Eftersom försäljningspriset var 462 kr blir vinsten i exempelt 166 kr (462 - 296).

¹Riksskatteverket har utfärdat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och inlösenrätt samt om avyttringspris och anskaffningsutgift vid bytet, se RSV 2001:51.