Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB¹
RSV 2001:51
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter samt om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Perbio Science AB med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Uppdelning av anskaffningsutgift för aktie i AB Custos
   Av anskaffningsvärdet för aktier i AB Custos bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till inlösenrätter.
Avyttringspris för aktie i Custos AB
   Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i aktier i Perbio Science AB bör anses avyttrad för 462,00 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Perbio Science AB
   Varje aktie i Perbio Science AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 154,00 kr.
  

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:40.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.