Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB¹
RSV 2001:51
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier och inlösenrätter samt om avyttringspris för aktier i AB Custos och anskaffningsutgift för aktier i Perbio Science AB med anledning av inlösen år 2001 av aktier i AB Custos mot aktier i Perbio Science AB.
   Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.
   Med avyttring av tillgångar avses enligt 44 kap. 3 § IL bl.a. byte.
   Vid beräkning av kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.
   Av 44 kap. 13 § IL framgår att vid beräkning av kapitalvinst får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 4 § IL bl.a. anskaffningsutgifter.
   I dom, RÅ 1997 ref. 43, ansåg Regeringsrätten att vid utgivande av inlösenrätter skall det sammanlagda anskaffningsvärdet för aktierna fördelas mellan aktierna och inlösenrätterna med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av inlösenrätterna.

Allmänna råd:
Uppdelning av anskaffningsutgift för aktie i AB Custos
   Av anskaffningsvärdet för aktier i AB Custos bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till inlösenrätter.
Avyttringspris för aktie i Custos AB
   Varje aktie i Custos AB som inlösts mot likvid i aktier i Perbio Science AB bör anses avyttrad för 462,00 kr.
Anskaffningsutgift för en aktie i Perbio Science AB
   Varje aktie i Perbio Science AB som erhållits genom byte bör anses anskaffad för 154,00 kr.
  

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:40.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.