Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001¹
RSV M 2001:30

Erbjudandet    
Lundin Oil AB (Lundin Oil) har uppgett följande.   

 Styrelsen i Lundin Oil AB beslöt den 3 juli 2001, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 17 maj 2001, att genomföra en apportemission.

 Teckningsrätt tillkom innehavare av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB (Sodra Petroleum) som begärt inlösen av sina aktier under anmälningsperioden, som löpte mellan den 21 maj - 14 juni 2001.    

Betalning för de nya aktierna skulle erläggas genom apport av 11 inlösenbara aktier i Sodra Petroleum samt med 0,50 kr per tecknad aktie i Lundin Oil. Överskjutande aktier erbjöd sig Lundin Oil att köpa kontant för 2 kr per aktie.    Courtage utgick inte.

Villkor   
 Några villkor för genomförande av erbjudandet uppställdes inte.

Skatteregler    
Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också normalt som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.   

 Värderingen av egendomen skall göras vid den tidpunkt då ett för båda parter bindande avtal föreligger.

Beräkningen    
Anmälan om teckning av aktier skulle ske under perioden den 21 maj - 14 juni 2001. Enligt vad som har framkommit kunde anmälan inte återkallas, och för båda parter bindande avtal måste anses ha uppkommit i samband med denna. För den som inte kan visa vilken dag anmälan gjordes kan medianen av den lägsta noterade betalkursen för aktier i Lundin Oil under anmälningsperioden användas för beräkning av försäljningspris och anskaffningsutgift. Denna median var 31,50 kr. Försäljningspriset för aktie i Sodra Petroleum bör då beräknas till 2,82 kr ((31,50 - 0,50) : 11).    

Anskaffningsutgiften för en aktie i Lundin Oil, som erhållits på grund av aktieinnehav i Sodra Petroleum, bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 31,50 kr.

Exempel:    
En person äger 110 inlösenbara aktier i Sodra Petroleum. Vid nyemissionen erhåller han 10 aktier i Lundin Oil. För detta erlägger han ersättning i form av apport av de 110 inlösenbara aktierna samt 5 kr kontant. För det fall dag för anmälan inte kan visas anses försäljningspriset för aktierna i Sodra Petroleum uppgå till 310,20 kr (2,82 x 110).    

Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Lundin Oil anses uppgå till 315,20 kr (310,20 + 5).

¹ Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:40.