Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontant ersättning år 2001¹  
RSV 2001:40
Inkomsttaxering
      Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av Lundin Oil AB:s nyemission av aktier genom apport av inlösenbara aktier i Sodra Petroleum AB samt kontantvederlag år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i Sodra Petroleum AB bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 2,82 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Lundin Oil AB, som erhållits på grund av aktieinnehav i Sodra Petroleum, bör, för det fall dag för anmälan inte kan visas, beräknas till 31,50 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:30.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.