Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS-Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge¹
RSV M 2001:27

Erbjudandet    
Visma ASA (Visma) har uppgett följande.    

Styrelserna i Visma och SPCS-Gruppen ASA (SPCS) ingick den 20 mars 2001 avtal om att föreslå respektive bolagsstämma att de två bolagen skulle fusioneras. I fusionen skulle Visma bli det övertagande företaget och SPCS det överlåtande företaget.    V

Vid extra bolagsstämma i Visma den 26 april 2001 samt i SPCS den 27 april 2001 beslutades att godkänna fusionsplanen enligt styrelsernas förslag.    För varje aktie i SPCS skulle erhållas 0,21662 aktie i Visma. Överskjutande aktieandelar skulle läggas samman och säljas centralt.

Villkor    
Fusionen mellan Visma och SPCS var avhängig bl.a. av att bolagsstämmorna godkände fusionsplanen. Därefter skulle planen anmälas till det s.k. Foretaksregistret samt till det norska närings- och handelsdepartementet i enlighet med "lov om erverv av næringsvirksomhet av 23. desember 1994 nr. 79". Rättsföljderna av fusionen inträdde vid registreringen i Foretaksregistret. Sådan registrering gjordes den 27 juli 2001.

Skatteregler    
Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    

Försäljningspriset för aktier i SPCS bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Visma. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör anses ha uppkommit i och med att fusionen registrerades i Foretaksregistret, dvs. den 27 juli 2001.    

Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Visma bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.    

Visma har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.    

Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels har föreslagits en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i SPCS behöver då inte göras.

Beräkningen    
Försäljningspriset för aktier i SPCS bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktier i Visma vid den tidpunkt då för båda parter bindande avtal om utbyte av aktier uppkom. Sådant bindande avtal uppkom den 27 juli 2001. Aktiernas lägsta betalkurs vid Oslo börs var denna dag 53,00 NOK, och växelkursen för 100 NOK var 116,20. Försäljningspriset för en aktie i SPCS bör därför beräknas till 13,34 kr (53,00 X 0,21662 X 1,1620).    

Anskaffningsutgiften för en aktie i Visma, som erhållits på grund av aktieinnehav i SPCS bör beräknas till 61,59 kr (53,00 X 1,1620).

Exempel:    En person äger 100 aktier i SPCS. Vid andelsbytet erhåller han i stället 21 aktier samt en överskjutande andel om 0,662 aktie i Visma. Försäljningspriset för aktierna i SPCS uppgår då till 1 334 kr.    

I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.    

1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.    

2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Visma säljs.    

3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i SPCS som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Visma (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska personer).    

Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Visma uppgår till 1 293,39 kr.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:37.