Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS- Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, år 2001¹
RSV 2001:37
Inkomsttaxering
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i SPCS-Gruppen ASA, Norge, mot aktier i Visma ASA, Norge, år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Allmänna råd:
   Avyttringspriset för en aktie i SPCS-Gruppen ASA bör beräknas till 13,34 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Visma ASA, som erhållits på grund av aktieinnehav i SPCS-Gruppen ASA, bör beräknas till 61,59 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2001:27.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.