Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB mot aktier i Fjällräven AB
RSV M 2001:17

Erbjudandet
Fjällräven AB (Fjällräven) har uppgett följande.    Styrelsen för Fjällräven beslutade den 31 maj 2001 att lämna ett erbjudande till aktieägarna i Friluftsbolaget Ekelund & Sagner AB (Friluftsbolaget) att få överlåta sina aktier till Fjällräven mot aktier i detta bolag.    

För varje tvåtal aktier i Friluftsbolaget skulle erhållas en B-aktie i Fjällräven. Som alternativ erbjöds även kontant ersättning med 10 kr för varje aktie.    Courtage skulle inte betalas.

Villkor
Som villkor för erbjudandet gällde att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Fjällräven blev ägare till minst 90 procent av aktierna i Friluftsbolaget. Fjällräven förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.    

Dessutom gällde som villkor att förvärvet, innan offentliggörande av att erbjudandet fullföljs skedde, inte hindrades eller väsentligen försvårades av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller andra omständigheter utanför Fjällrävens kontroll.    

Fredagen den 17 augusti 2001 offentliggjorde Fjällräven att de ställda villkoren var uppfyllda.

Skatteregler
Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också normalt som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.    

Fjällräven har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.   

 Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels har föreslagits en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust.

Beräkningen
Försäljningspriset för aktie i Friluftsbolaget bör beräknas med utgångspunkt i den lägsta noterade betalkursen för aktie i Fjällräven vid tidpunkten för offentliggörandet att villkoren för erbjudandet hade uppfyllts. Denna dag, den 17 augusti 2001, var den lägsta betalkursen för aktie i Fjällräven 23,50 kr.

Försäljningspriset för en aktie i Friluftsbolaget bör därför beräknas till 11,75 kr (23,50 : 2).    Anskaffningsutgiften för en aktie i Fjällräven, som erhållits på grund av aktieinnehav i Friluftsbolaget, bör beräknas till 23,50 kr, under förutsättning att de utbytta aktierna i Friluftsbolaget har förvärvats genom vanligt köp.    

Observera Riksskatteverkets meddelande med anledning av Fjällrävens utdelning av aktierna i Friluftsbolaget (RSV S 2000:15), enligt vilket 86 procent av det ursprungliga anskaffningsvärdet för aktie i Fjällräven bör hänföras till denna aktie och 14 procent till aktie i Friluftsbolaget.    

Observera även Riksskatteverkets meddelande med anledning av utbyte av aktier i Naturkompaniet AB mot aktier i Friluftsbolaget (RSV S 2000:60), enligt vilket anskaffningsvärdet för en aktie i Friluftsbolaget som erhållits på grund av aktieinnehav i Naturkompaniet bör beräknas till 13,75 kr.¹

Exempel: En person äger 100 aktier i Friluftsbolaget. Vid andelsbytet erhåller han i stället 50 B-aktier i Fjällräven. Försäljningspriset för aktierna i Friluftsbolaget uppgår då till 1 175 kr. Från detta drar han av sin anskaffningsutgift.

Storleken på anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Fjällräven beror på hur aktierna i Friluftsbolaget ursprungligen har förvärvats.   
 
1. Om aktierna i Friluftsbolaget har förvärvats genom utdelning på grund av aktieinnehav i Fjällräven (RSV S 2000:15) uppgår anskaffningsutgiften för de nu erhållna aktierna i Fjällräven till 14 procent av den ursprungliga anskaffningsutgiften för de aktier i Fjällräven som innehafts före utdelningen av Friluftsbolaget.    
2. Om aktierna i Friluftsbolaget har förvärvats genom andelsbyte Naturkompaniet - Friluftsbolaget (RSV S 2000:60) bör anskaffningsutgiften beräknas på följande sätt. Anskaffningsutgiften för de tidigare erhållna aktierna i Friluftsbolaget uppgår till 13,75 kr per aktie (enligt Riksskatteverkets meddelande). Anskaffningsutgiften för 100 aktier i Friluftsbolaget uppgår därmed till 1 375 kr. I utbyte mot dessa aktier erhåller han nu 50 aktier i Fjällräven. Anskaffningsutgiften för dessa aktier blir då 1 375 kr.    
3. Om aktierna i Friluftsbolaget har förvärvats genom vanligt köp uppgår anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Fjällräven till 1 175 kr.

I självdeklarationen kan han välja mellan följande tre alternativ.    

1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.    
2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Fjällräven säljs.    
3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i Friluftsbolaget som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Fjällräven (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast fysiska personer).

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:25.