Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB år 2001¹
RSV 2001:24
Inkomsttaxering
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift vid Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB år 2001.
   Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.
   För andelar som förvärvas genom sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgifterna för aktier i Bergman & Beving AB bör 38 procent hänföras till dessa aktier, 35 procent till aktierna i Addtech AB och 27 procent till aktierna i Lagercrantz Group AB.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2001:16.