Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bergman & Beving AB:s utdelning av aktier i Addtech AB och Lagercrantz Group AB
RSV M 2001:16

Erbjudandet
Bergman & Beving AB (Bergman & Beving) har uppgett följande.    

Bolagsstämman i Bergman & Beving beslutade den 22 augusti 2001 att dela ut samtliga aktier i Addtech AB (Addtech) och Lagercrantz Group AB (Lagercrantz) till aktieägarna.    För varje A- respektive B-aktie i Bergman & Beving utdelades en aktie i Addtech och en aktie i Lagercrantz av motsvarande aktieslag.    

Avstämningsdag för utdelningen var den 30 augusti 2001.

Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.    

Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.    

Bergman & Beving har i sin ansökan om allmänt råd/meddelande uppgett att förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Utdelningen av aktier i Addtech och Lagercrantz skall i så fall inte beskattas. I stället skall anskaffningsutgiften för aktierna i Bergman & Beving delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Addtech och Lagercrantz. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Bergman & Beving på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Addtech och Lagercrantz. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Bergman & Beving förblir kvar på denna aktie. Den del av anskaffningsutgiften som skall hänföras till de utdelade aktierna i Addtech och Lagercrantz delas mellan dessa aktier i proportion till deras marknadsvärden vid utdelningstillfället.

Beräkning
Den sista dagen för handel med aktie i Bergman & Beving med rätt till utdelning av aktie i Addtech och Lagercrantz var måndagen den 27 augusti 2001. Den lägsta noterade betalkursen för aktie i Bergman & Beving var denna dag 113 kr. Den första dagen för handel med sådan aktie utan rätt till utdelning var tisdagen den 28 augusti 2001, då den lägsta noterade betalkursen var 42,50 kr.    

Den första noterade lägsta betalkursen för aktie i Addtech var 40 kr (den 3 september 2001) och för aktie i Lagercrantz 31 kr (den 5 september 2001).    Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna i Bergman & Beving bör 38 procent hänföras till aktierna i Bergman & Beving (42,50 : 113), 35 procent till aktierna i Addtech ((100 - 38) X (40 : (40 + 31))), och 27 procent till aktierna i Lagercrantz ((100-38) X ((31 : (40 + 31))).¹

Exempel: Anskaffningsutgiften för aktier i Bergman & Beving antas vara 1 000 kr. Av detta belopp skall 38 procent, eller 380 kr, hänföras till aktierna i Bergman & Beving, 35 procent, eller 350 kr, skall hänföras till aktierna i Addtech och 27 procent, eller 270 kr, till aktierna i Lagercrantz.

¹Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2001:24.