Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier och teckningsoptioner i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc
RSV M 2001:9

Bolaget har uppgett följande.

Erbjudandet

Styrelsen för QXL.com plc (QXL) lämnade den 27 mars 2000 ett offentligt erbjudande till innehavarna av aktier i och teckningsoptioner utgivna av Bidlet AB (Bidlet) att överlåta sina aktier respektive teckningsoptioner till QXL.

För varje aktie i Bidlet erhölls 27,75 nyemitterade aktier i QXL.

Enligt prospekt lämnades följande erbjudande till innehavarna av teckningsoptioner.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 40 kr erhölls 27,15 nyemitterade aktier i QXL.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 53 kr erhölls 26,95 nyemitterade aktier i QXL.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 417,50 kr erhölls 21,54 nyemitterade aktier i QXL.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 160 kr erhölls 25,35 nyemitterade aktier i QXL.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 330 kr erhölls 22,81 nyemitterade aktier i QXL.

För varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 300 kr erhölls 23, 26 nyemitterade aktier i QXL.

I den mån aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare erhöll andel av aktie i QXL, skulle denna överskjutande aktieandel för innehavarens räkning säljas vid London Stock Exchange (LSE).

Courtage betalades inte.

Anmälan om byte skedde under perioden den 3 juli - 18 augusti 2000.

Villkor

Erbjudandet gällde under följande förbehåll.

Extra bolagsstämma skulle godkänna dels ett förvärv av aktier från huvudägarna i Bidlet och dels ett godkännande av det offentliga erbjudandet.

Extra bolagsstämma skulle också bemyndiga styrelsen att tilldela de aktier som skulle erhållas i byte vid förvärvet från huvudägarna respektive erbjudandet.
Erbjudandet skulle inte helt eller delvis omöjliggöras eller väsentligen förändras eller fördröjas på grund av lagstiftning, domstolsavgörande, rättsliga åtgärder, beslut av offentlig myndighet i Sverige eller utomlands och att det inte förelåg eller förväntades någon omständighet som hade en väsentlig negativ inverkan på Bidlets värde och som låg utanför QXL:s kontroll.

De aktier som skulle lämnas i byte till huvudägarna skulle noteras på LSE.
Samtliga legala och övriga tillstånd som var erforderliga skulle erhållas på villkor som var godtagbara för QXL.

De aktier som skulle emitteras och lämnas i byte p.g.a. det offentliga erbjudandet skulle noteras på LSE.

Det har upplysts att samtliga villkor var uppfyllda den 21 augusti 2000.

Skatteregler

Vid byte av egendom anses den bortbytta egendomen såld och reavinstbeskattning ska ske.

De aktier och teckningsoptioner som lämnats i byte anses sålda för ett pris som motsvarar värdet vid denna tidpunkt av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier och teckningsoptioner man lämnat ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Försäljningspris för aktier och teckningsoptioner i Bidlet¹

Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet, i detta fall den 21 augusti 2000. Den lägsta noterade betalkursen för aktie i QXL denna dag var 0,56 brittiska pund (GBP). Enligt uppgift från Riksbanken var valutakursen SEK/GBP denna dag 13,855 kr.

Värdet av en aktie i QXL bör därför beräknas till 7,75 kr.

Försäljningspriset för en aktie i Bidlet bör beräknas till 215,06 kr (27,75 x 7,75).

Försäljningspriset för teckningsoptionerna bör beräknas till följande belopp:

teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 40 kr 210,41 kr
teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 53 kr 208,86 kr
teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 417,50 kr 166,93 kr
teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 160 kr 196,46 kr
teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 330 kr 176,77 kr
teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 300 kr 180,26 kr.

Anskaffningsvärdet för aktier i QXL¹

Varje aktie i QXL bör anses anskaffad för 7,75 kr.

Uppskov med beskattningen

Det har upplysts att förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av reavinst på aktierna i Bidlet uppfyllda. De aktieägare som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:10, utfärdat rekommendationer om ovanstående belopp för försäljningspris och anskaffningsvärde på grund av erbjudandet. Där finns också hänvisningar till lagbestämmelser.