Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i och teckningsoptioner utgivna av Bidlet AB samt anskaffningsvärde för aktier i QXL.com plc med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc¹
RSV 2001:10
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i och teckningsoptioner utgivna av Bidlet AB samt anskaffningsvärde för aktier i QXL.com plc med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Bidlet AB mot aktier i QXL.com plc.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering fortfarande tillämpliga lagen (1947:576) lagen om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Av 24 § 2 mom. SIL framgår att byte av egendom anses som avyttring.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst skall som intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader.

Av stadgad praxis (se t.ex. RÅ 1986 ref. 48) framgår att såsom avyttringspris för den bortbytta egendomen skall anses marknadsvärdet för den tillbytta egendomen vid avyttringstidpunkten och såsom anskaffningsvärde för den tillbytta egendomen skall anses marknadsvärdet av den bortbytta egendomen vid samma tidpunkt.

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Bidlet

Varje aktie i Bidlet bör anses avyttrad för 215,06 kr.

 

Avyttringspris för teckningsoptioner i olika alternativ

Alternativ:

1. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 40 kr bör anses avyttrad för 210,41 kr.

2. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 40 kr bör, såsom ovan, anses avyttrad för 210,41 kr.

3. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 53 kr bör anses avyttrad för 208,86 kr.

4. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 417,50 kr bör anses avyttrad för 166,93 kr.

5. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 160 kr bör anses avyttrad för 196,46 kr.

6. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 330 kr bör anses avyttrad för 176,77 kr.

7. Varje teckningsoption 1999/2001 med lösenpris 300 kr bör anses avyttrad för 180,26 kr.

Anskaffningsvärde för en aktie i QXL

Anskaffningsvärdet för en aktie i QXL bör beräknas till 7,75 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:9.

________________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.