Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information i anledning av utbyte av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc.
RSV M 2001:7

Iquity Systems AB har uppgett följande.

1 Erbjudandet

Iquity Systems Inc. erbjöd aktieägarna i Iquity Systems AB att byta sina aktier i Iquity Systems AB till depåbevis i Iquity Systems Inc.

För varje aktie i Iquity Systems AB erhölls fyra nyemitterade depåbevis i Iquity Systems Inc. Varje sådan aktie skulle representeras av ett svenskt depåbevis.
Courtage skulle inte betalas.

2 Villkor

Erbjudandet var villkorat av att det accepterades i sådan utsträckning att Iquity Systems Inc. blev ägare till mer än 90 procent av aktierna i Iquity Systems AB. Iquity Systems Inc. förbehöll sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning.

Erbjudandet var också villkorat av att det inte, innan offentliggörande av att det fullföljts hade skett, helt eller delvis omöjliggjorts eller väsentligen försvårats till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, eller av annan omständighet utanför Iquity Systems Inc:s kontroll.

3 Skatteregler

När man byter aktier i ett bolag mot aktier i ett annat bolag anses man ha sålt de bortbytta aktierna och reavinstbeskattning ska ske. De bortbytta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet på de tillbytta aktierna.

Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

4 Anmälan om byte

Anmälan om utbyte skulle ske under tiden den 26 januari - 15 februari 2000.
De 16 februari 2000 offentliggjordes att Iquity Systems Inc. beslutat fullfölja erbjudandet. För de aktieägare som lämnat in sin anmälan under den ordinarie anmälningstiden och inte tagit tillbaka den förelåg bindande avtal mellan parterna denna dag.

Anmälningstiden förlängdes också t.o.m. den 29 februari 2000. För de aktieägare som lämnade in sin anmälan under tiden den 16 - 29 februari 2000 uppkom bindande avtal den dag anmälan lämnades in.

5 Anmälan under ordinarie anmälningsperiod

De aktieägare som gjort anmälan om byte under den ordinarie anmälningsperioden, 26 januari - 15 februari 2000 ska anses ha sålt sina aktier i Iquity Systems AB den 16 februari 2000.

Depåbevisen i Iquity Systems Inc. är inte marknadsnoterade. Aktierna i Iquity Systems AB var emellertid marknadsnoterade under hela anmälningsperioden. Värdet på en bortbytt aktie i Iquity Systems AB kan uppskattas till det noterade värdet av en sådan aktie den 16 februari 2000.

Denna dag var lägsta betalkurs för en aktie i Iquity Systems AB 135 kr. Varje bortbytt aktie får därför anses såld för detta belopp.¹

Ett depåbevis i Iquity Systems Inc. får anses köpt för en fjärdedel av värdet av en aktie i Iquity Systems AB, dvs. 33,75 kr (= 135 :4).¹

6 Anmälan under den förlängda anmälningsperioden

De aktieägare som gjort anmälan om byte under den förlängda anmälningsperioden, den 16 - 29 februari 2000, ska anses ha överlåtit sina aktier i Iquity Systems AB den dag anmälan gjordes.

Försäljningspriset för de bortbytta aktierna bör bestämmas enligt samma principer som för de aktieägare som lämnat in sin anmälan under den ordinarie anmälningsperioden, se ovan under avsnitt 5. Varje aktie i Iquity Systems AB får anses såld för ett värde motsvarande lägsta betalkurs på aktien den dag anmälan lämnades in. Om det inte kan visas vilket värde som gäller kan värdet uppskattas till 160 kr (medianen av de lägsta betalkurserna under den förlängda anmälningsperioden).¹

Varje depåbevis i Iquity Systems Inc. som erhållits i byte får anses köpt för en fjärdedel av värdet av en avyttrad aktie i Iquity Systems AB den dag anmälan gjordes.

Om det inte kan visas hur stort detta värde är bör försäljningspriset uppskattas till 40 kr (en fjärdedel av medianen, 160 kr, av lägsta betalkurserna för aktier i Iquity Systems AB under den förlängda anmälningsperioden).¹

7 Uppskov med beskattningen

Enligt uppgift från bolaget är förutsättningarna för att få uppskov med beskattningen av reavinst på aktierna i Iquity Systems AB uppfyllda. De som så önskar kan därför i sina deklarationer yrka om uppskov med beskattningen. Detta sker på blankett K4B.

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:8, utfärdat rekommendationer om beloppen ovan för försäljningspris och anskaffningskostnad på grund av erbjudandet till innehavarna av aktier i Iquity Systems AB att byta ut dem mot aktier i Iquity Systems Inc. Där finns också hänvisningar till tillämpade lagbestämmelser.