Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte år 2000 av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc.¹
RSV 2001:8
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris för aktier i Iquity Systems AB och anskaffningsvärde för depåbevis i Iquity Systems Inc. med anledning av utbyte av aktier i Iquity Systems AB mot depåbevis i Iquity Systems Inc.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering fortfarande tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Av 24 § 2 mom. SIL framgår att med avyttring av egendom avses bl.a. byte.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst skall som intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader.

Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen som vederlag för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för en aktie i Iquity Systems AB

Varje aktie i Iquity Systems AB, för vilken bindande avtal om byte förelåg den 16 februari 2000, bör anses avyttrad för 135 kr.

Varje aktie i Iquity Systems AB, för vilken bindande avtal träffades under perioden den 16 - 29 februari 2000 och för vilken värdet vid bytestillfället inte kan visas, bör anses avyttrad för 160 kr.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst får avdrag ske för alla omkostnader för egendomen, bl.a. för erlagd köpeskilling.

Vid byte anses värdet av den bortbytta egendomen som anskaffningskostnad för den tillbytta egendomen.

Allmänna råd:

Anskaffningsvärde för ett depåbevis i Iquity Systems Inc.

Varje depåbevis i Iquity Systems Inc., som erhållits genom bindande avtal den 16 februari 2000 om byte mot aktier i Iquity Systems AB, bör anses anskaffat för 33,75 kr.

Varje depåbevis i Iquity Systems Inc. som erhållits genom bindande avtal under tiden den 16 - 29 februari 2000 och för vilket värdet vid bytestillfället inte kan visas, bör anses anskaffat för 40 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:7.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.