Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:34
  

Erbjudandet


Tethys Oil AB (Tethys) har uppgett följande. ¹

En extra bolagsstämma i Tethys den 18 maj 2006 beslutade om en företrädesemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner. Erbjudandet innebar att den som på avstämningsdagen den 26 maj 2006 var registrerad som aktieägare i Tethys ägde företrädesrätt att för fem befintliga aktier teckna en unit. En unit utgjordes av en nyemitterad aktie och en nyemitterad teckningsoption.

Teckning skedde genom kontant betalning under perioden den 5 juni — 19 juni 2006. Teckningskursen var fastställd till 60 kr per unit, varav hela beloppet avsåg betalning för varje nytecknad aktie medan teckningsoptionerna gavs ut utan vederlag.

Teckningsrätterna handlades under perioden den 5 juni — 14 juni 2006 på Nya Marknaden (nuvarande First North).
Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under i två i förväg fastställda perioder.

- Period 1: den 1 december 2006 — 31 januari 2007.
- Period 2: den 1 september 2007 — 30 september 2007.

Teckningsoptionen medför rätt att under Period 1 teckna en aktie för 72 kr eller under period 2 teckna en aktie för 78 kr.
 

Skatteregler


Den sammanlagda anskaffningsutgiften för nytecknade aktier och optionsrätter till nyteckning av aktier anskaffade genom erbjudandet i form av units ska fördelas mellan aktien och optionsrätten på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktierna och teckningsoptionerna.

Anskaffningsutgiften för teckningsrätter tilldelade vid nyemissionen är noll kr.

Har teckningsrätter anskaffats på annat sätt än genom tilldelning vid emissionen utgör likviden för teckningsrätterna en del av anskaffningsutgiften för de nytecknade värdepapperna i Tethys.

Beräkning


Aktierna i Tethys liksom teckningsoptionerna var marknadsnoterade på Nya marknaden. Teckningsoptionerna upptogs till handel på Nya marknaden från och med den 17 juli 2006. Första dag det förekom handel med dessa var den 18 juli 2006. Av handelsstatistiken framgår att handeln avseende teckningsoptionerna inte var särskilt omfattande under de första handelsveckorna.

Skatteverket anser att ett medianvärde avseende de första fem handelsdagarna inte ger ett rättvisande resultat av värdet på teckningsoptionen. Vid denna värdering bör man istället utgå ifrån medianvärdet under en längre period. Medianen av de lägsta betalkurserna under de första fyra handelsveckorna var 10 kr. Motsvarande mediankurs för aktierna för samma tidsperiod var 50,75 kr.

Av anskaffningsutgiften för en unit i Tethys bör därför (50,75 / (50,75 + 10) =) 84 procent hänföras till den nytecknade aktien och 16 procent till teckningsoptionen.   

 

Exempel


Om anskaffningsutgiften för en nytecknad unit var 60 kr ska (0,84 x 60 =) 50,40 kr hänföras till den nytecknade aktien och (0,16 x 60 =) 9,60 kr till teckningsoptionen.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, SKV A 2006:44.