Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 28 december 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:44
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tethys Oil AB:s nyemission år 2006 av aktier och teckningsoptioner.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan 

-    ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

-    omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

När flera olika värdepapper har förvärvats för ett gemensamt belopp bör anskaffningsutgiften fördelas i proportion till marknadsvärdet för de olika värdepapperna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för en unit i Tethys Oil AB bör 84 procent hänföras till den nytecknade aktien och 16 procent till teckningsoptionen.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:34.