Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:19

Erbjudandet
Scribona AB (Scribona) har uppgett följande.

En extra bolagsstämma i Scribona beslöt den 2 oktober 2006 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Carl Lamm AB (Carl Lamm) till aktieägarna i Scribona. ¹

För varje femtal aktier av serie A eller B i Scribona erhölls en aktie i Carl Lamm.

Eventuella överskjutande aktieandelar sammanlades och såldes varefter ett kontant belopp motsvarande försäljningslikviden utbetalades till aktieägaren.

Avstämningsdag för att erhålla aktier i Carl Lamm var den 6 oktober 2006.

Sista dag för handel med aktier i Scribona med rätt att delta i utdelningen var den 3 oktober 2006.

 
Skatteregler
Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Scribona har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Carl Lamm är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Scribona delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Carl Lamm. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Scribona på grund av utdelningen hänförs till de utdelade aktierna i Carl Lamm. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Scribona blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

Beräkning
Aktierna i Scribona, såväl A- som B-aktierna, är marknadsnoterade. Handeln med A-aktier i Scribona är dock av liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av aktieuppdelningen. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför, både för A- och B-aktier, kursförändringen för B-aktierna ligga till grund för beräkningarna.

Den sista dagen för handel med aktier av serie B i Scribona med rätt till utdelning av aktier i Carl Lamm var den 3 oktober 2006. Den lägsta noterade betalkursen för aktier av serie B i Scribona var denna dag 14,55 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 4 oktober 2006, då den lägsta noterade betalkursen var 8,85 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie av serie A eller B i Scribona bör därför (8,85 : 14,55 =) 61 procent hänföras till aktien i Scribona och 39 procent till de utdelade aktierna i Carl Lamm.  

Exempel
Anskaffningsutgiften för fem aktier av serie B i Scribona före utdel-ningen antas vara 50 kr. Av detta belopp ska 61 procent eller (0,61 x 50 =) 30,50 kr (6,10 kr per aktie) hänföras till aktierna i Scribona och 39 procent (0,39 x 50 =) 19,5 kr till aktien i Carl Lamm.  

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2006:28.