Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 24 november 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:28
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Scribona AB:s utdelning år 2006 av aktier i Carl Lamm AB.

Av 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.

För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget - beräknat vid tidpunkten för utdelningen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för aktier i Scribona AB bör, oavsett serie, 61 procent hänföras till dessa aktier och 39 procent till erhållna aktier i Carl Lamm AB.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:19.