Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:16
  
Observera att meddelandet endast gäller juridiska personers (med undantag för dödsbon) deklaration. Fysiska personer och dödsbon använder sig vid andelsbyten av framskjuten beskattning, se nedan under rubriken Deklarationen 2007. ¹

 
Erbjudandet
Teligent AB (Teligent) har uppgett följande.

Styrelsen för Teligent offentliggjorde den 8 februari 2006 ett erbjudande till aktieägarna i Trio AB (Trio) avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Trio.

För varje aktie i Trio erbjöds 0,0877 nyemitterade aktier i Teligent. Som framgår nedan höjdes budet senare retroaktivt så att det även kom att inkludera en kontant ersättning om 0,15 kr för varje Trio-aktie.

Extra bolagsstämma i Teligent den 24 februari 2006 fattade nödvändiga beslut om nyemission av aktier i Teligent.

I de fall byte av aktier i Trio medförde att del av aktie i Teligent skulle erhållas har dessa andelar lagts samman och avyttrats för aktieägarnas räkning.

Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 7 - 27 mars 2006. De aktieägare som accepterade erbjudandet hade rätt att återkalla gjord accept så länge erbjudandet var villkorat, dock längst till kl. 17.00 den sista dagen av anmälningstiden. Teligent förbehöll sig rätten att förlänga anmälningstiden.
Inget courtage utgick.

 
Villkor
Som villkor för erbjudandet gällde bland annat att detta skulle accepteras i sådan utsträckning att Teligent blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Trio efter full utspädning. Teligent förbehöll sig dock rätten att helt eller delvis frånfalla detta och övriga villkor.

Teligent meddelade den 29 mars 2006 att bolaget trots att det inte hade blivit ägare till 90 procent av aktierna i Trio hade beslutat fullfölja erbjudandet. Vid samma tidpunkt meddelades dessutom att anmälningsperioden hade förlängts t.o.m. den 24 april 2006. Den 26 april och den 19 maj 2006 meddelade Teligent att erbjudandet hade förlängts ytterligare. Vid förstnämnda tidpunkt att det hade förlängts t.o.m. den 18 maj 2006 och vid sistnämnda tidpunkt att det hade förlängts t.o.m. den 15 juni 2006.

Teligent meddelade det 15 juni 2006 att bolaget vid sidan om det offentliga erbjudandet hade förvärvat en större post aktier i Trio för ett pris som översteg budpriset med 0,15 kr per Trio-aktie och att bolaget därför, i enlighet med Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden om aktieförvärv, retroaktivt skulle kompensera de aktieägare i Trio som tidigare hade accepterat Teligents offentliga erbjudande. Kompensationen skulle uppgå till 0,15 kr per Trio-aktie. 

 
Skatteregler
När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta aktierna.

Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

 
Beräkningar

Anmälan den 7 - 27 mars 2006
Teligent meddelade den 29 mars 2006 att bolaget hade beslutat fullfölja erbjudandet. De aktieägare i Trio som accepterade erbjudandet under anmälningsperioden den 7 - 27 mars 2006 anses därför ha sålt sina aktier den 29 mars 2006.

Aktierna i Teligent är noterade vid Stockholmsbörsen. Den 29 mars 2006 uppgick lägsta betalkurs för aktierna i Teligent till 29 kr. Varje aktie i Trio, där aktier i Teligent utgjort ersättning, bör anses såld för (0,0877 x 29 + 0,15 =) 2,69 kr.

Varje aktie i Teligent som förvärvats genom bytet får anses köpt för 29 kr.

 
Anmälan den 29 mars - 24 april 2006
De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Teligent under den aktuella förlängningsperioden. Denna kurs uppgick till 27,90 kr.

Varje aktie i Trio som bytts bort under anmälningsperioden den 29 mars - 24 april 2006 får, om inte annat visats, anses såld för (0,0877 x 27,90 + 0,15 =) 2,60 kr.
Varje aktie i Teligent som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 27,90 kr.

 
Anmälan den 26 april - 18 maj 2006
 De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Teligent under den aktuella förlängningsperioden. Denna kurs uppgick till 21,15 kr. 

Varje aktie i Trio som bytts bort under anmälningsperioden den 26 april - 18 maj 2006 får, om inte annat visats, anses såld för (0,0877 x 21,15 + 0,15 =) 2 kr.

Varje aktie i Teligent som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 21,15 kr.

 
Anmälan den 19 maj - 15 juni 2006
 De aktieägare som accepterade erbjudandet under denna period hade inte rätt att återkalla sin anmälan. De blev följaktligen bundna av avtalet den dag anmälan gjordes.

Om man inte kan visa vilken dag det skedde får man använda ett uppskattat värde. Vid denna värdering bör man utgå ifrån medianen av den lägsta betalkursen för aktier i Teligent under den aktuella förlängningsperioden. Denna kurs uppgick till 15,50 kr. 

Varje aktie i Trio som bytts bort under anmälningsperioden den 19 maj - 15 juni 2006 får, om inte annat visats, anses såld för (0,0877 x 15,50 + 0,15 =) 1,51 kr.

Varje aktie i Teligent som förvärvats genom detta byte får, om inte annat visas, anses köpt för 15,50 kr.

 
Deklarationen 2007
Teligent har uppgett att reglerna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten är tillämpliga på aktiebytet. I så fall ska fysiska personers och dödsbons vinst eller förlust skjutas framåt genom s.k. framskjuten beskattning till den del den avser ersättning i form av aktier i Teligent. I praktiken innebär detta att erhållna aktier i Teligent övertar det omkostnadsbelopp som gällde för de bortbytta aktierna i Trio samt att den kontant erhållna ersättningen om 0,15 kr per Trio-aktie ska deklareras som kapitalvinst i 2007 års deklaration.

Juridiska personer (med undantag för dödsbon) kan vid andelsbyten i stället begära uppskov med beskattningen av den del av vinsten som avser ersättning i form av aktier i Teligent. Sådant uppskov är inte möjligt om andelsbytet medfört förlust utan förlusten ska då dras av  direkt.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2006:25.