Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 27 oktober 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:25
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2006 av aktier i Trio AB mot aktier i Teligent AB samt kontant ersättning. ¹

Av 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan

- ersättningen för den avyttrade tillgången eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

- omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:

Anmälan den 7 - 27 mars 2006
För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Trio AB beräknas till 2,69 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Teligent AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 29 kr.

Anmälan den 29 mars - 24 april 2006
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Trio AB, om inte annat visas, beräknas till 2,60 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Teligent AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 27,90 kr.

Anmälan den 26 april - 18 maj 2006
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Trio AB, om inte annat visas, beräknas till 2 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Teligent AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 21,15 kr.

Anmälan den 19 maj - 15 juni 2006
För aktieägare, som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet, bör avyttringspriset för en aktie i Trio AB, om inte annat visas, beräknas till 1,51 kr.

Anskaffningsutgiften för en aktie i Teligent AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 15,50 kr.
___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:16.