Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:10

Erbjudandet

SWECO AB (SWECO) har uppgett följande.

Årsstämman i SWECO beslutade den 24 april 2006 om en aktiesplit 2:1 kombinerad med inlösen utan något anmälningsförfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 8 maj 2006 var registrerade som aktieägare i SWECO för varje innehavd A- eller B-aktie i SWECO erhöll en ordinarie aktie av serie A respektive B och en inlösenaktie av serie A respektive B. ¹

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 9 maj - 24 maj 2006, varefter dessa automatiskt löstes in för 10 kr per aktie.

 
Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 

Aktierna i SWECO, av såväl serie A som serie B är marknadsnoterade. Handeln med aktier av serie A i SWECO är dock av mycket liten omfattning, varför kurserna inte ger någon rättvisande bild avseende aktiernas värdeminskning till följd av avskiljandet av inlösenaktier i SWECO. Vid fördelningen av anskaffningsutgiften bör därför i stället kursförändringen för aktier av serie B ligga till grund för beräkningarna.

Sista dag för handel med aktier före split och avskiljande av inlösenaktier var den 3 maj 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 245,50 kr för aktier av serie B.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 9 maj 2006. Det förekom ingen handel med inlösenaktierna denna dag. Den första dag det förekom handel i inlösenaktierna var den 10 maj 2006. Den lägsta betalkursen denna dag var 9,95 kr för inlösenaktier av serie B.

Av anskaffningsutgiften för aktier av serie A och B bör därför (9,95 / 245,50 =) 4,1 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,9 procent till kvarvarande aktier av serie A och B.

 

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska således göras. Därvid får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som är hänförlig till de inlösta aktierna.
 
Exempel
Om anskaffningsutgiften för en A-aktie i SWECO var 50 kr ska (0,041 x 50 =) 2,05 kr hänföras till inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en anskaffningsutgift på 47,95 kr.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 10 kr uppkommer en kapitalvinst på (10 - 2,05) 7,95 kr.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2006:18.