Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 29 juni 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:18
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för kvarvarande aktier och inlösenaktier med anledning av inlösen år 2006 av aktier i SWECO AB mot kontantlikvid. ¹

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Enligt 44 kap. 13 § IL skall kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan

-    ersättningen för den avyttrade egendomen eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och

-    omkostnadsbeloppet.

Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § IL utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

I rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 ansåg Regeringsrätten att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte var av samma slag som övriga aktier i bolaget samt att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna skulle fördelas mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier med utgångspunkt i marknadsvärdena vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Allmänna råd:

Av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller B i SWECO AB bör 95,9 procent hänföras till kvarvarande aktie i samma serie och 4,1 procent till inlösenaktien i respektive serie.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2006:10.