Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information


om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB

¹
SKV:M
2005:42

Erbjudandet


Fastighets AB Balder (Balder) har uppgett följande.
Extra bolagsstämma i Balder beslöt den 18 augusti 2005 dels att sammanlägga aktier i Balder (omvänd split) varvid 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie, dels att skifta ut aktierna i det helägda dotterbolaget Enlight International AB (Enlight International) till aktieägarna i Balder.

För en A eller B-aktie i Balder erhölls en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Enlight International.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Enlight International var den 23 augusti 2005 och avstämningsdag för sammanläggningen var   den 27 september 2005.

Sista dag för handel med aktier i Balder med rätt att deltaga i utskiftningen var den 18 augusti 2005.

Skatteregler


Utbetalningar till aktieägarna i samband med att ett svenskt aktiebolag sätter ned aktiekapitalet genom minskning av aktiernas nominella belopp beskattas som utdelning. Utdelningen är emellertid skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Balder har gjort bedömningen att förutsättning för skattefrihet för mottagen utdelning av aktier i Enlight International är uppfyllda. Utdelningen ska i så fall inte beskattas. I stället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Balder delas upp mellan dessa aktier och de erhållna aktierna i Enlight International. Detta görs på så sätt att värdeminskningen av en aktie i Balder på grund av utdelningen hänförs till den utdelade aktien i Enlight International. Återstoden av anskaffningsutgiften för aktien i Balder blir ny anskaffningsutgift för denna aktie.

B-aktierna i Balder är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

A-aktierna i Balder är inte marknadsnoterade. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktierna bör kunna läggas till grund för beräkningen av A-aktiens anskaffningsutgift.

Beräkning


Den sista dagen för handel med B-aktier i Balder med rätt till utdelning av aktier i Enlight International var den 18 augusti 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Balder var denna dag 2,02 kr. Den första dagen för handel utan rätt till utdelning var den 19 augusti 2005. Den lägsta betalkursen för en B-aktie i Balder var denna dag 0,97 kr.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en aktie i Balder bör därför (0,97/2,02) 48 procent hänföras till aktien i Balder och 52 procent till aktien i Enlight International.

Exempel


Om anskaffningsutgiften för 100 B-aktier i Balder före utdelningen var 100 kr ska (0,48 x 100) 48 kr hänföras till B-aktierna i Balder och (0,52 x 100) 52 kr till B-aktierna i Enlight International.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2005:48.