Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders (f.d. Enlight AB) utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-23

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:48

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Fastighets AB Balders utskiftning år 2005 av aktier i Enlight International AB.

Av 42 kap. 17 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att utskiftning från svenskt aktiebolag i vissa fall jämställs med utdelning.

Av 42 kap. 16 § IL, framgår att utdelning från ett svenskt aktiebolag i form av andelar i ett dotterbolag inte skall tas upp som intäkt om vissa villkor är uppfyllda.

För andelar som har förvärvats genom en sådan utdelning av andelar i dotterbolag som avses i 42 kap. 16 § IL, anses enligt 48 kap. 8 § första stycket IL som anskaffningsutgift så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget – beräknat vid tidpunkten för utdelningen – som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för dessa aktier. När det senare skall beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget skall, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för A- eller B-aktier i Fastighets AB Balder bör 48 procent hänföras till dessa aktier och 52 procent till erhållna A- eller B-aktier i Enlight International AB.

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:42.