Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier

¹

SKV M
2005:35

Erbjudandet

Paynova AB (Paynova) har uppgett följande.
Vid extra bolagsstämma i Paynova den 21 juni 2005 beslutades att genomföra en nyemission och en emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.

Avstämningsdag var den 27 juni 2005.

Teckning skedde med hjälp av teckningsrätter och två befintliga aktier berät-tigade till teckning av en ny aktie till en kurs av 4 kr.

För varje tecknad aktie erhölls två optionsrätter. En optionsrätt med beteckning TO2 samt en optionsrätt med beteckning TO3. Två optionsrätter av TO2 berättigade till teckning av en ny aktie liksom tio optionsrätter av TO3 berättigade till teckning av en ny aktie.

Teckningskursen vid utnyttjande av optionsrätter av TO2 var fastställd till 6 kr per aktie och för optionsrätter av TO3 till 12 kr per aktie.

Nyteckning av aktier kan ske under perioden den 1 januari - 31 maj 2006 för TO2 och under perioden den 1 januari - 31 maj 2007 för TO3.
 

Skatteregler

Anskaffningsutgiften för nytecknade aktier förenade med options-rätter till nyteckning av aktier ska fördelas mellan aktien och optionsrätterna på så sätt att fördelningen görs med utgångspunkt i marknads-värdena på aktien och teckningsoptionerna.

Aktierna i Paynova är noterade på Nordic Growth Markets (NGM) Equity-lista.

Anskaffningsutgiften för teckningsrätter tilldelade vid nyemissionen är 0 kr.
Har teckningsrätter anskaffats på annat sett än genom tilldelning vid emissionen utgör likviden för teckningsrätterna en del av anskaffningsutgiften för de nytecknade aktierna i Paynova.
 

Beräkning

Teckningsoptionerna noterades på NGM:s Equity-lista, från och med den 22 augusti 2005. Första dag teckningsoptionerna handlades var den 24 augusti för TO2 och den 31 augusti för TO3. Medianen av de lägst betalade kurserna de fem första gemensamma handelsdagarna var för TO2 0,32 kr och för TO3 0,08 kr. Motsvarande mediankurs för aktien för samma tidsperiod var 4,85 kr.

Av anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie i Paynova bör därför (4,85/5,25) 92,5 procent hänföras till aktien i Paynova, (0,32/5,25) 6 procent hänföras till teckningsoptioner med beteckning TO2 och (0,08/5,25) 1,5 procent till teckningsoptioner med beteckning TO3.
 

Exempel

Om den totala anskaffningsutgiften för en nytecknad aktie i Paynova uppgår till 4,00 kr ska 92,5 procent eller 3,70 kr hänföras till aktien.

Motsvarande del för teckningsoptionen med beteckning TO2 blir 6 procent eller 0,24 kr och för teckningsoptionen med beteckning TO3 1,5 procent eller 0,06 kr.

¹ Skatteverket har utfärdat rekommendationer om uppdelningen i allmänna råd, SKV A 2005:41