Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission år 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter till nyteckning av aktier¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-12-16

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:41
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Paynova AB:s nyemission 2005 av aktier samt erhållande av optionsrätter.

Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Nyteckning av aktier i kombination med teckningsoptioner innebär att flera olika värdepapper har förvärvats. I detta fall bör den sammanlagda anskaffningsutgiften fördelas på å ena sidan aktierna och å andra sidan teckningsoptionerna. Fördelningen bör göras med utgångspunkt i marknadsvärdena på aktien och teckningsoptionerna. 

Allmänna råd:
Av teckningslikviden, inklusive anskaffningsutgift för teckningsrätter, för en aktie bör 92,5 procent belöpa på den tecknade aktien, 6 procent på teckningsoptionen med beteckning TO2 och 1,5 procent på teckningsoptionen med beteckning TO3.
___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹ För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2005:35.