Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp år 2005 av egna aktier

¹

SKV:M
2005:27

Erbjudandet

LjungbergGruppen AB (LjungbergGruppen) har uppgett följande.

LjungbergGruppens styrelse beslutade den 7 mars 2005, med stöd av bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman samma dag, att ge ut säljrätter i bolaget för genomförande av erbjudande om återköp av aktier i bolaget. För varje aktie i LjungbergGruppen erhölls en säljrätt.

Avstämningsdag för erhållande av säljrätter var den 14 mars 2005.

Tjugo säljrätter berättigade till återköp av en aktie. Försäljningspriset bestämdes till 200 kr. Vidare gavs en möjlighet att courtagefritt avyttra sammanlagt högst 2 000 säljrätter.

Anmälan om försäljning av aktier kunde ske under perioden den 17 mars - 7 april 2005.
 

Uppdelning av anskaffningsutgiften på aktie och säljrätt


Om en säljrätt avyttras ska kapitalvinstbeskattning ske. Försäljningspris är då det belopp som erhålls vid försäljningen efter avdrag för kostnader.

Anskaffningsutgiften för en säljrätt är en del av anskaffningsutgiften för aktierna i LjungbergGruppen. Av rättsfallet RÅ 2000 not. 209 framgår att anskaffningsutgiften för aktierna ska delas upp på aktier respektive säljrätter med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid utfärdandet av säljrätterna.

B-aktien i LjungbergGruppen är marknadsnoterad. Skatteverket är av den uppfattningen att de noteringar som avser B-aktien bör kunna an-vändas även vid uppdelningen av anskaffningsutgiften på en A-aktie och en säljrätt. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt till säljrätt var den 9 mars 2005. Den lägsta noterade betalkursen för aktierna var denna dag 169,50 kr.

Säljrätterna kunde säljas på marknaden och var marknadsnoterade från och med den 17 mars 2005. Medianen av den lägsta betalkursen för sälj-rätterna under de fem första dagarna sedan de noterades var 1,45 kr.

Av anskaffningsutgiften för aktierna bör därför (1,45 : 169,50 =) 0,9 procent hänföras till säljrätterna och 99,1 procent till aktierna.
 

Skatteregler vid återköp


När ett bolag återköper aktier anses aktieägarna ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid beräkningen får man dra av både kvar-varande anskaffningsutgift för de anmälda aktierna i Ljungberg-Gruppen och anskaffningsutgiften för de utnyttjade säljrätterna.

Försäljningspriset utgörs av kontantlikviden om 200 kr per återköpt aktie.
 

Exempel


Om den genomsnittliga anskaffningsutgiften för en aktie i Ljungberg-Gruppen var 100 kr ska (100 x 0,009 =) 0,90 kr hänföras till säljrätten och 99,10 kr till aktien.

För återköp av en aktie krävdes 20 säljrätter. Den totala anskaffningsutgiften vid aktieförsäljningen blir därför ((20 x 0,9) + 99,10 =) 117,10 kr. Eftersom försäljningspriset uppgick till 200 kr ger försäljningen i exemplet en vinst om (200 - 117,10 =) 82,90 kr.
Om säljrätter säljs ska 0,90 kr dras av som anskaffningsutgift för varje säljrätt.

¹ Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och säljrätt, se SKV A 2005:31.