Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av LjungbergGruppen AB:s återköp av egna aktier år 2005¹

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 2005-11-25

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:31
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om anskaffningsutgift för aktier och säljrätter med anledning av LjungbergGruppen AB:s erbjudande om återköp av egna aktier år 2005.

Av 41 kap. 1 och 2 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att till inkomstslaget kapital räknas kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av tillgångar.

Vid beräkning av kapitalvinst/kapitalförlust skall enligt 44 kap. 13 § IL ersättningen för den avyttrade tillgången tas upp som intäkt.    

Av 44 kap. 13 § IL framgår också att vid beräkning av kapitalvinst/ kapitalförlust får avdrag ske för omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses enligt 44 kap. 14 § bl.a. anskaffningsutgifter.

I rättsfallet RÅ 2000 not. 209 ansåg Regeringsrätten att när säljrätter ges ut skall den sammanlagda anskaffningsutgiften för aktierna fördelas mellan aktierna och säljrätterna, med utgångspunkt i marknadsvärdena vid utfärdandet av säljrätterna.

Allmänna råd:
Av anskaffningsutgiften för aktier i Ljungberg Gruppen AB bör 99,1 procent hänföras till aktierna och 0,9 procent till säljrätterna.

_____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:27